OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” - nabór wniosków - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” - nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Głównym celem programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie kwotę 75 000 000,00 zł.

Terminy naboru wniosków w ramach programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
• w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.
• w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)
• w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do wojewody),
• w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu..

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1219,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne.

Wniosek należy przesłać (z dopiskiem na kopercie Program „Centra opiekuńczo- mieszkalne”) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres Al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w terminie do 17 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do wojewody) lub złożyć wniosek osobiście we wskazanym wyżej terminie.