OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

"Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich" dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

"Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich" dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027.

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 roku podpisał porozumienie finansowe dotyczące projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-0010/24 pn.: "Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich" dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027.

Łączny kwalifikowany koszt Projektu oszacowany został na kwotę 2 568 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Kwota dofinansowania ze środków FAMI jest w wysokości nieprzekraczającej 1 926 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)

Projekt będzie realizowany w terminie od 1 maja 2024 r., do 28 lutego 2027 roku.

Celem głównym projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do usług oferowanych przez ŚUW w Kielcach zwłaszcza Obywatelom Państw Trzecich przebywającym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Grupą docelową będą obywatele państw trzecich (OPT) legalnie przebywający, którzy dzięki doposażeniu instytucji zajmującej się ich obsługą, otrzymają profesjonalne wsparcie i pomoc podczas pobytu na terenie województwa świętokrzyskiego. Utworzenie 2 stanowisk do obsługi infolinii oraz 4 stanowisk do obsługi OPT pozwoli na szerszy dostęp do udzielanych informacji. Wszystkie działania w Projekcie są tak zaplanowane aby miały na celu poprawę sytuacji osób wymagających szczególnego traktowania.

 

W ramach Projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Utworzenie systemu infolinii dedykowanej obywatelom państw trzecich oraz zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi OPT.

W ramach działania planuje się uruchomienie dwóch stanowisk infolinii oraz zatrudnienie 4 osób do obsługi tylko i wyłącznie OPT.

Stanowiska te zostaną utworzone  w Oddziale ds. Cudzoziemców gdzie OPT będą mogli uzyskać informacje m.in. dot. niezbędnych dokumentów służących złożeniu wniosku
o legalizację pobytu, uzyskania informacji o terminie odbioru karty pobytu, uzyskanie informacji przez pracodawców dot. zatrudnienia cudzoziemców itp.

Stanowiska zarówno infolinii, jak i do obsługi OPT będą uruchomione w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3.

  1. Zakup oraz wymiana sprzętu na nowocześniejszy, szybszy, o wyższych parametrach technicznych celem doposażenia stanowisk pracy.

W ramach realizowanego działania planuje się zakup niezbędnego sprzętu celem doposażenia stanowisk pracy osób zajmujących się obsługą OPT m.in. w drukarki laserowe skanery linii papilarnych, skanery dokumentów i kart pobytu oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

  1. Zorganizowanie 3 dniowego spotkania dla uczestników jednostek zajmujących się obsługą OPT

W spotkaniu wezmą udział m.in.  przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zakładu Usług Społecznych, Urzędów Skarbowych, COPE MSWiA oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Celem organizowanego spotkania będzie omówienie bieżących spraw związanych z legalizacją, pobytem i zatrudnieniem OPT. W wyniku realizacji działania będzie możliwa wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, mająca na celu wzrost jakości poziomu świadczenia usług na rzecz obywateli państw trzecich oraz uporządkowanie informacji nt.: efektywnej obsługi cudzoziemca.

  1. Zorganizowanie dni otwartych w ŚUW w Kielcach celem ułatwienia OPT uzyskania informacji o legalizacji pobytu.

W ramach działania planowane jest zorganizowanie w Oddziale ds. Cudzoziemców ŚUW
w Kielcach dni otwartych dla klientów OPT w wybrane soboty, cyklicznie jeden raz
w miesiącu. Podczas dni otwartych cudzoziemcy będą mieli m.in. możliwość odbioru karty pobytu, złożenia odcisków linii papilarnych, uzyskania kompletnej  informacji dot. legalizacji pobytu oraz etapach postępowaniach w ich sprawach, pracodawcy będą mogli złożyć wniosek o zatrudnienie cudzoziemca oraz uzyskają wszelkie informacje dot. zatrudnienia cudzoziemca.

5. Emisja spotów radiowych dot. ogólnych informacji dotyczących możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce.

Informacje na temat legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce będą emitowane cyklicznie w lokalnym Radio. Termin rozpoczęcia emisji spotu będzie uzależniony od terminów podpisania porozumienia finansowego. Przewiduje się emisję łącznie 120 spotów.

6.  Przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

W ramach zadania planowane jest przygotowanie i wykonanie tablicy informacyjnej, plakatów oraz naklejek do oznaczenia zakupionego sprzętu.

 

Efekty, rezultaty Projektu:

1. Zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi OPT oraz utworzenie infolinii pozwoli na uzyskanie cudzoziemcom informacji o najistotniejszych zagadnieniach legalizujących pobyt, co przełoży się na sprawne i efektywne załatwianie spraw OPT.

2. W przypadku doposażenia stanowisk pracy Oddziału ds. Cudzoziemców nastąpi znacząca poprawa warunków pracy skutkująca sprawniejszą obsługą OPT, a co za tym idzie zwiększy się liczba obsługiwanych cudzoziemców oraz liczba zrealizowanych postępowań. Efektem długofalowym będzie zadowolenie OPT ze sprawnej i skutecznej obsługi, a także wpłynie to na pozytywny wizerunek Urzędu jako przyjaznego dla OPT.

3. W przypadku spotkania mającego na celu wymianę doświadczeń wśród instytucji zajmujących się obsługą OPT nastąpi przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie metod, sprawdzonych rozwiązań oraz pomysłów na sprawną i szybszą obsługę OPT. Wymiana doświadczeń po zakończeniu realizacji Projektu będzie skutkowała usprawnieniem procesu obsługi OPT.

4. W przypadku zorganizowanych dni otwartych dla OPT zwiększy się dostępność Urzędu dla cudzoziemców w dni wolne od pracy. Efektem długofalowym będzie zwiększona liczba poprawnie składanych wniosków oraz zostanie przełamana bariera urzędnik - petent co wpłynie pozytywnie na usprawnienie komunikacji między administracją udzielającą pomocy i wsparcia, a osobami zgłaszającymi się po nią. Emitowane spoty radiowe oraz materiały informacyjne i promocyjne zapewnią potencjalnym beneficjentom dostęp do aktualnych informacji na temat usług udzielanych w Oddziale ds. Cudzoziemców ŚUW w Kielcach, co umożliwi cudzoziemcom udział w Projekcie. Ponadto treści tam zamieszczane przyczynią się do upowszechniania informacji na temat form i metod wsparcia OPT ze środków FAMI.

„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”.