Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Karta Polaka - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Karta Polaka

Karta Polaka - informacja dla obywateli Białorusi, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej

 

Informujemy, iż z dniem 01.08.2022 r. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach rozpoczyna telefoniczną rejestrację wizyt w sprawie złożenia wniosków o przyznanie Karty Polaka, przedłużenie ważności Karty Polaka, zmianę danych posiadacza karty oraz wydanie duplikatu Karty Polaka przeznaczoną dla obywateli  Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej lub osób mających w tych krajach status bezpaństwowca (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, Dz. U. z 2022 r. poz. 1498).

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Al. IX Wieków Kielc 2, PUNKT OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW (budynek  C, V piętro)

 

Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa.

 

Wnioski o przyznanie Karty Polaka przyjmowane są po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu:

+48  41 342 11 41

 

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM:

 

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełnia łącznie następujące warunki:

1.     wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów,

2.     w obecności pracownika wyznaczonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego,

3.     wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka   i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat,

4.     złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944 – 1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.
 

Wykaz organizacji polskich lub polonijnych upoważnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej opublikowany został w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 roku (Monitor Polski z dnia 2020 r. poz. 50).

Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy:

1) oboje rodzice posiadają Kartę Polaka,

2) jedno z rodziców posiada Kartę Polaka – za zgodą drugiego z rodziców wyrażoną  w oświadczeniu złożonym przed Konsulem, notariuszem lub właściwym wojewodą, chyba, że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

W przypadku małoletniego, który ukończył 16 lat – przyznanie Karty Polaka może nastąpić jedynie za jego zgodą.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

·        wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,

·        aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

·        oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi, miejscem urodzenia i miejscem zamieszkania na Białorusi, Ukrainie czy Rosji

·        oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej wraz z kserokopiami,

·        w przypadku działalności w organizacjach polskich i polonijnych - zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej.

 

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego można do wniosku dołączyć:

- certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

- świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

W przypadku małoletnich do wniosku należy również dołączyć:

- oryginał i kserokopię aktu urodzenia małoletniego,

- dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią stron z danymi osobowymi, miejscem urodzenia i miejscem zamieszkania,

- oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców wraz z kserokopią,

- w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.

 

Przypominamy, iż wymagana jest obecność obojga rodziców!

W przypadku obecności tylko jednego rodzica podczas składania wniosku o przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku wymagane jest przedłożenie:

·        OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku, złożonego przed właściwym Konsulem RP przez rodzica, który nie może przyjechać na wizytę,

·        ORYGINAŁU LUB UWIERZYTELNIONEJ KOPII PASZPORTU (3 stron - z danymi osobowymi, miejscem urodzenia oraz miejscem zamieszkania) rodzica, który nie może przyjechać na wizytę.

 

UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019r., poz. 1326): tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa.

Art. 6 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stanowi natomiast, iż osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo  do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU

Wojewoda Świętokrzyski podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania Karty Polaka w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

PODSTAWA DO WYDANIA DECYZJI O ODMOWIE PRZYZNANIA KARTY POLAKA:

1) wnioskodawca nie spełnia warunków określonych ustawą,

2) w postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, jak również gdy oświadczył nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia jako autentycznego, podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego użył,

3) wnioskodawca lub jego wstępni repatriowali się lub zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944 – 1975 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów,

4) wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej,

6) wnioskodawca działał lub działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem odwoławczym od decyzji wydanych przez wojewodę jest Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 30 dni, od dnia  jej doręczenia.

 

OKRES WAŻNOŚCI KARTY POLAKA

1) Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania,

2) Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat jest ważna na czas nieoznaczony,

3) Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA

Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka. Ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka przyjmowane są po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu:

+48  41 342 11 41

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

- wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,

- aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

- oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,

- oryginał i kserokopia Karty Polaka.

 

W przypadku małoletnich do wniosku należy również dołączyć :

- dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi, miejscem urodzenia i miejscem zamieszkania,

- w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.

UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

ZMIANA DANYCH

Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego właściwy konsul lub wojewoda wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych.

Wnioski o zmianę danych przyjmowane są przyjmowane są po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu:

+48  41 342 11 41

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

- wniosek o zmianę danych posiadacza Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,

- aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

- oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,

- oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość przed zmianą danych osobowych wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,

- oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych (np.: akty stanu cywilnego, decyzja o zmianie nazwiska)

- oryginał i kserokopia Karty Polaka.

UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE KARTY POLAKA

W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka, właściwy konsul lub wojewoda, na wniosek jej posiadacza, wydaje duplikat  Karty Polaka.

Wnioski o wydanie duplikatu Karty Polaka przyjmowane przyjmowane są po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu:

+48  41 342 11 41

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

- wniosek o wydanie duplikatu Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek     powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,

- aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich  6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

- oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,

- oryginał i kserokopia decyzji przyznającej Kartę Polaka.

Pliki do pobrania