Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Opłaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Opłaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Opłata za udzielenie zezwolenia na pobyt

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na:

 - pobyt czasowy  –  340 zł

 - pobyt czasowy i pracę, tzw. zezwolenie jednolite  –  440 zł

 - pobyt stały  –  640 zł (posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z opłaty)

 - pobyt rezydenta długoterminowego UE  –  640 zł

 

Dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Wpłaty można dokonać:

- gotówką w kasie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek C, 5 piętro, wejście od strony rzeki Silnicy) w godzinach:

poniedziałek  10:00 - 17:00,  wtorek - piątek  8:00 - 15:00

lub

- przelewem na rachunek:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski S.A.

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

tytułem: "opłata za zezwolenie na pobyt ... - imię i nazwisko cudzoziemca"

 

 

Opłata za wydanie karty pobytu

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi  100 zł.

Wpłaty można dokonać:

- gotówką lub kartą w kasie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek C, 5 piętro, wejście od strony rzeki Silnicy) w godzinach:

poniedziałek  10:00 - 17:00,  wtorek - piątek  8:00 - 15:00

lub

- przelewem na rachunek:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

NBP Odział Okręgowy Kielce

67 1010 1238 0853 4222 3100 0000

tytułem: "opłata za kartę pobytu – imię i nazwisko cudzoziemca"

 

Ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości  50%  przysługuje cudzoziemcom:

 - którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

 - których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 - małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu, o którym mowa w art. 226, lub – w przypadku wydawania pierwszej karty pobytu – do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie ukończyli 16. roku życia.

 

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie karty pobytu są:

 - zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

 - zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,

 - odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

 

 

Opłata za zezwolenie na pracę

Opłata za zezwolenie na pracę:

 -  50 zł  -  w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy (zezwolenie typu A, B, C, E),

 -  100 zł  -  w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące (zezwolenie typu A, B, C, E),

 -  200 zł  -  w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej (zezwolenie typu D).

Przy składaniu wniosku o przedłużenie zezwolenia - podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty określonej powyżej.

Wpłaty można dokonać:

- gotówką lub kartą w kasie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek C, 5 piętro, wejście od strony rzeki Silnicy) w godzinach:

poniedziałek  10:00 - 17:00,  wtorek - piątek  8:00 - 15:00

lub

- na rachunek:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

NBP Odział Okręgowy Kielce

67 1010 1238 0853 4222 3100 0000

z tytułu "opłata za zezwolenie na pracę cudzoziemca - imię i nazwisko cudzoziemca"