Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do ŚUW - Wniosek o informację publiczną - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wniosek o informację publiczną

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do ŚUW

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:

ePuap UW Kielce

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

II. Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP):

bok09@kielce.uw.gov.pl

III. Dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Klienta przy ul. Al. IX Wieków Kielc 3 (budynek A) w Kielcach na następujących nośnikach danych:

  1. pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;
  2. płyta CD/DVD.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB - w przypadku doręczania via ESP.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

Format danych

Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation

 

.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation

 

.gif grafika rastrowa CompuServe

 

.jpg (-jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation

 

.svg grafika wektorowa W3C

 

.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated

 

.txt niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation

 

.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation

 

.xml sformatowany tekst W3C