OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 189 - Opady marznące, Oblodzenie Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniajacej całodobową opiekę - Pomoc Społeczna - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pomoc Społeczna

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniajacej całodobową opiekę

Przedmiot sprawy: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: Należy złożyć wniosek (wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobowa opiekę - Dz. U. Nr 86, poz. 739) wraz z plikiem obowiązujących dokumentów - do Wojewody Świętokrzyskiego. 

W szczególności do wniosku należy dołączyć: 
  1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom, 
  2. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi przepisami (m.in. dokumenty potwierdzające dopuszczenie obiektu do użytkowania), 
  3. koncepcję prowadzenia placówki, 
  4. informację o sposobie finansowania placówki i nie zaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
  5. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki. 

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego, w imieniu i z upoważnienia wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia wizytacji obiektu, w którym jest usytuowana placówka. 
Przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie wojewoda bierze pod uwagę wyniki wizytacji obiektu, w którym jest usytuowana placówka, szczególnie w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593). W przypadku stwierdzenia, ze placówka gwarantuje zapewnienie opieki, w szczególności spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy, wojewoda wydaje zezwolenie lub warunkowe zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej, określając w nim przeznaczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, i wpisuje placówkę do rejestru placówek.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 14 15
fax: +48 (41) 342 13 72
Pokoje: pok. 624, 625, bud A
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Polityki Społecznej - Oddział Nadzoru nad Standardem Usług w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Obsługi Systemu Informatycznego „POMOST”.  
Telefon: 342 14 24, 342 19 80
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 
-  rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. Nr86, poz. 739); 
-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2002r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Pliki do pobrania