Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie: placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. - Pomoc Społeczna - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pomoc Społeczna

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie: placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Przedmiot sprawy: Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów (wykaz potrzebnych dokumentów określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z póź. zm.) natomiast wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego stanowi załącznik do rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

Wojewoda wydaje zezwolenie na wniosek, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie spełnia warunki określone w ustawie i standardy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 cyt. ustwy; oraz przedstawi następujące dokumenty: 
1. potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka opiekuńczo-wychowawcza ma prowadzić działalność, 
2. odpis z właściwego rejestru, 
3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP, 
4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5. pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania, 
6. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka opiekuńczo-wychowawcza, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki, 
7. statut placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt, 
8. regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt, 
9. informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. f, są wymagane w przypadku, gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 14 15
fax: +48 (41) 342 13 72
Pokoje: pok. 624, 625, bud. A
Telefon:

tel. 41 34 21 980, 34 21 975
e-mail: 
wps02@kielce.uw.gov.pl

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Wydziału oraz pracownicy merytoryczni - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z póź. zm.) 
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720). 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).

Pliki do pobrania