Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego - Rynek Pracy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rynek Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

Przedmiot sprawy:

Wydanie przez Wojewodę decyzji administracyjnej w I instancji dotyczącej przyznania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Aby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego - podmiot ekonomii społecznej albo jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej powinna spełniać warunki, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7–9 ustawy o ekonomii społecznej, tj.

Warunek 1

Status przedsiębiorstwa społecznego mogą posiadać ww. podmioty oraz jednostki, które prowadzą:

działalność odpłatną pożytku publicznego, o której mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

● działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570),

● inną działalność o charakterze odpłatnym.

jeżeli Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa albo samorządowa osoba prawna nie posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych założonych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Warunek 2:

Działalność przedsiębiorstwa społecznego służy rozwojowi lokalnemu i ma na celu:

● reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub

● realizację usług społecznych.

Warunek 3:

Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.

Warunek 4

W przedsiębiorstwie społecznym działającym w celu reintegracji społecznej i zawodowej,  co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.

Warunek 5

Przedsiębiorstwo społeczne informuje osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym, o której mowa w art. 2 pkt 6 lit. g, o skutkach podjęcia zatrudnienia w zakresie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Warunek 6:

Przedsiębiorstwo społeczne w przypadku każdej zatrudnionej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, do której został udzielony instrument wsparcia, o którym mowa w art. 21 lub art. 22, opracowuje i realizuje indywidualny plan reintegracyjny przez okres nie krótszy niż okres, na jaki został udzielony ten instrument, lub nie krótszy niż okres zatrudnienia danej osoby wymagany w związku z udzieleniem tego instrumentu.

Warunek 7:

Przedsiębiorstwo społeczne posiada organ konsultacyjno-doradczy,
w którego skład wchodzą:

● wszystkie osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie,

● składa się z przedstawicieli tych osób w liczbie nie mniejszej niż 3, jeżeli liczba osób zatrudnionych wynosi więcej niż 10,

●funkcję organu konsultacyjno-doradczego pełni rada nadzorcza albo komisja rewizyjna (dotyczy spółki z o.o. lub akcyjnej),

●funkcję organu konsultacyjnego – doradczego pełni spotkanie konsultacyjne (dotyczy spółdzielni socjalnych).

Warunek 8:

Przedsiębiorstwo społeczne nie może:

● udzielać pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z nim powiązanym ani swoim członkom, członkom organów tego przedsiębiorstwa, osobom zatrudnionym w tym przedsiębiorstwie ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ani zabezpieczać ich zobowiązań mieniem przedsiębiorstwa społecznego;

● przekazywać majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

● wykorzystywać majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;

● dokonywać zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie
z nim powiązanych lub podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Warunek 9:

Przedsiębiorstwo społeczne nie przeznacza zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych  z wykonywanej działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby
w nim zatrudnione.

Warunek 10:

Podmiot ekonomii społecznej albo jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej  powinien wystąpić z wnioskiem o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego do wojewody właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo tej jednostki

Wzór wniosku oraz wykaz dokumentów koniecznych do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego zostały przedstawione w plikach do pobrania.

Warunek 11:

Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.: +48 (41) 342 14 15

fax: +48 (41) 342 13 72

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Oddział ds. Rynku Pracy
nr pokoju - 624, 621 (budynek A)
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 

Telefon:

041 342 13 13, 342 19 95.

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:

U dyrektora / z-cy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz u pracowników merytorycznych - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej
(Dz.U. z 2022 r.  poz. 1812);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania   administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Departamentu Ekonomii Społecznej:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Materialy,wdrozeniowe,do,ustawy,o,ES,4312.html

 

 

Pliki do pobrania