Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych - Rynek Pracy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rynek Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Przedmiot sprawy: Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestni-czą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydawanie zaświadczenia o wpisie do w/w rejestru.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ubiegająca się o wpis do rejestru organizatorów turnusów, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofi-nansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składa do Wojewody właściwego ze względu na siedzibę organizatora - wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów (wzór wniosku określa załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych - Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 

Do wniosku należy dołączyć: 
1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność; 
2. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną; 
3. dokument potwierdzający istnienie jednostki - w przypadku jednostek nie posiadających osobowości prawnej; 
4. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu; 
5. informację o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działal-nością; 
6. statut, w przypadku jego posiadania; 
7. nazwę banku i numer własnego rachunku bankowego; 
8. program dla określonego we wniosku organizatora turnusów rodzaju turnusu, z uwzględnie-niem rodzaju dysfunkcji lub schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu; 

Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach występujących we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów, obowiązany jest do ich usunięcia. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie tego wniosku bez rozpatrzenia. Wojewoda rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. Rynku Pracy
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 14 15
fax: +48 (41) 342 13 72
Pokoje: p. 613, 620 (bud. A)
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Polityki Społecznej - Oddział ds. Polityki Rynku Pracy oraz Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.  
Telefon: 041 342 13 13, 342 19 95
Tryb odwoławczy: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Wydziału oraz pracownicy merytoryczni - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), 
-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r. Nr 230, poz. 1694), 
-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2002r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).