Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Uznanie za obywatela polskiego - Sprawy obywatelskie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Sprawy obywatelskie

Uznanie za obywatela polskiego

Przedmiot sprawy: Złożenie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się cudzoziemca u Wojewody Świętokrzyskiego za uznanie za obywatela polskiego.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Warunki jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Uznanie za obywatela polskiego następuje na wniosek cudzoziemca, a w przypadku małoletniego cudzoziemca - na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia miedzy przedstawicielami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. 
Za obywatela polskiego uznaje się: 

1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:

a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub

b) nie posiada żadnego obywatelstwa;

3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

5) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,

b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

7) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

UWAGA: cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego - za wyjątkiem przypadków określonych w pkt 4 i 5 - jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem określonym w ustawie o języku polskim (ustawa z 7.10.1999 r. Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Informacje nt działalności Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego można znaleźć na stronie: www.certyfikatpolski.pl. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do wojewody. Decyzję w sprawie uznania za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy. 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 219 zł wpłacona na konto: 
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski  
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds.  Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 11 03
fax: +48 (41) 342 14 33
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
Numer pokoju - 513 bud. C
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30  
Telefon: +48 (41) 342-11-20
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Wszelki interwencje, opinie oraz sugestie są przyjmowane przez Kierownika Oddziału Organizacyjnego i Nadzoru oraz Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w godzinach urzędowania
Podstawa prawna:

Ustawa z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru  formularza o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz. U.  z 2012 r. poz. 916);


Ustawa z 9 września  2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zmianami).

Uwagi: Wręczenie przez Wojewodę aktu uznania za obywatela polskiego odbywa się z zachowaniem uroczystej formy.

Pliki do pobrania