Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Polityka społeczna - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Polityka społeczna

Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna jest świadomym oddziaływaniem na społeczeństwo za pomocą różnorodnych instrumentów, w celu wywołania zmian w strukturze społecznej zgodnych z uznawanym systemem wartości. Zasadniczym celem dokonywanych zmian jest rozwój społeczny rozumiany jako stała poprawa jakości i poziomu życia ludności.

Polityka społeczna jest działem, w którym znajdą Państwo informacje na temat realizowanych zadań przez Wydział Polityki Społecznej z zakresu:

  • pomocy społecznej
  • wspierania rodziny i pieczy zastępczej
  • rynku pracy
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • orzekania o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności
  • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (świadczeń rodzinnych i wychowawczych)
  • współpracy wojewody świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi
  • realizacji programów rządowych, ogłaszanych konkursów i dotacji
  • projektów realizowanych w obszarze polityki społecznej (np. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy)
  • przeciwdziałania uzależnieniom