OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2019 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2019

Wyniki Konkursu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie " edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019.


Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pełną listę projektów, które uzyskały najwyższą  liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, jak również wykaz jednostek z terenu województwa świętokrzyskiego, które uzyskały wsaprcie finansowane w ramach Programu zamieszczono poniżej.

 

Ranking ogólnopolski

Wykaz jednostek z terenu województwa świętokrzyskiego, które uzyskały dofinansowanie

 

Zakończono ocenę wojewódzką ofert nadesłanych w związku z Programem Osłonowym MRPiPS  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” . Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w edycji 2019 Programu nadesłnych zostało 18 ofert. Ze względów formalnych 4 oferty zostały odrzucone. Pozostałe zostały poddane ocenie merytorycznej. Powołana Komisja spośród 14 wybrała 10 najlepszych projektów, które zostały przekazane do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (plik do pobrania).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14 marca 2019 r. a jego wyniki zostaną umieszczone  na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl,
w zakładce: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” / Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Programy/projekty

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

Wnioski należy do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w w/w terminie w siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują sie na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Pliki do pobrania