Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ustalenie zadań (priorytetów) konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert 2022 kierowanego do NGO - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Ustalenie zadań (priorytetów) konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert 2022 kierowanego do NGO

Szanowni Państwo,

w związku z opracowywaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego procedury otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2022 r., kierowanego do podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwraca się z zapytaniem, czy w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2022, akceptują Państwo zadania, które były przedmiotem konkursów przeprowadzanych na przestrzeni ostatnich kilku lat, tj.:

ZADANIE 1. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

ZADANIE 2. Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi.

ZADANIE 3. Działania na rzecz wsparcia dla osób bezdomnych - poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz poprawę warunków bytowych.

ZADANIE 4. Działania profilaktyczne na rzecz dzieci oraz osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie.

ZADANIE 5. Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZADANIE 6. Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę.

 

W związku z powyższym, prosimy w terminie do 21 stycznia 2022 r. o informację zwrotną drogą e-mailową (na adres: wps28@kielce.uw.gov.pl lub czp02@kielce.uw.gov.pl), dotyczącą  zaproponowanych zadań konkursowych.

 

Wydział przypomina, że ww. zadania zostały wypracowane we współpracy tut. Wydziału z Przedstawicielami Organizacji Pozarządowych i Innych Podmiotów i zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, w szczególności zadanie nr 1. Ponadto zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ww. ustawy.

 

Jednocześnie zaznaczamy, że podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację ww. zadań, będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w konkursie.