OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 184 - Opady marznące, Gęsta mgła Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Informacje ogólne na temat CAS - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje ogólne na temat CAS

Informacje ogólne na temat CAS

Centralna Aplikacja Statystyczna jest oprogramowaniem przeznaczonym dla Jednostek Organizacji Pomocy Społecznej, Jednostek samorządu terytorialnego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawową funkcją oprogramowania jest wspieranie procesu zbierania sprawozdań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opieki nad dzieckiem do trzech lat, karty dużej rodziny, wykonanych w oparciu o przygotowane i rozdystrybuowane formularze. Proces ten jest realizowany dla podobszaru Pomoc Społeczna przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, dla podobszarów świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opieki nad dzieckiem do trzech lat, karty dużej rodziny przez Departament Polityki Rodzinnej oraz Urzędy Wojewódzkie.

Zebrane dane sprawozdawcze, zarówno w postaci szczegółowej, jak i zbiorczej, będą udostępniane dzięki oprogramowaniu CAS Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Regionalnym Ośrodkom Pomocy Społecznej oraz innym uprawnionym podmiotom.

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in.:

  • sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna (PS)
  • Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej (WRiSPZ)
  • świadczenia rodzinne (SR)
  • fundusz alimentacyjny (FA)
  • opiekę nad dzieckiem do lat 3 (OP-3)

CAS gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze:

  1. Sprawozdań resortowych, m.in.: sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań rzeczowo-finansowych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opieki nad dzieckiem do lat 3,
  2. Sprawozdań jednorazowych (przygotowywanych przez MPiPS i Urzędy Wojewódzkie)
  3. Przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych (ZBC) dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Centralna Aplikacja Statystyczna pierwotnie została uruchomiona w 2004 roku jako Statystyczna Aplikacja Centralna a jej obecna wersja integrująca sprawozdawczość z różnych obszarów zabezpieczenia społecznego została udostępniona użytkownikom w dniu 1 stycznia 2014 r.