Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Systemy Informatyczne w obszarze pomocy społecznej oraz innych obszarach zabezpieczenia społecznego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Systemy Informatyczne w obszarze pomocy społecznej oraz innych obszarach zabezpieczenia społecznego

Systemy Informatyczne w obszarze pomocy społecznej oraz innych obszarach zabezpieczenia społecznego

Systemy Informatyczne używane w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej służą do gromadzenia i przetwarzania informacji o klientach pomocy społecznej w całym kraju. Uzyskane w ten sposób dane umożliwiają optymalne wykorzystywanie środków, poprzez efektywniejsze kierowanie ich do osób najbardziej potrzebujących.

Gromadzone w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie dane są wykorzystywane do bieżącej pracy instytucji. Agregując je na poziomie wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej otrzymujemy informację na temat sytuacji klientów pomocy społecznej w naszym województwie oraz podstawowe dane służące do dalszych wnioskowań statystycznych. Scalone informacje na poziomie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej umożliwiają dokładną i szybką analizę udzielanej pomocy realizowanej przez jednostki pomocy społecznej.

Poza właściwymi zadaniami do których z mocy ustawy o pomocy społecznej zostały powołane ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie w jednostkach tych użytkowane są inne Systemy Informatyczne które służą gromadzeniu i przetwarzania informacji w obszarach:

  • PS - pomoc społeczna (ops, pcpr) *
  • WRiSPZ - wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (ops, pcpr)
  • SR - świadczenia rodzinne (ug, ops, um)
  • FA - fundusz alimentacyjny (ug, ops)
  • SW - świadczenia wychowawcze (ug, ops, um)
  • OP-3 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (ug, ops)
  • Obszar osób niepełnosprawnych (uw)
  • KDR - Karta Dużej Rodziny (ug, sp, gops pcpr, um)

Dodatkowo we wszystkich obszarach (poza obszarem osób niepełnosprawnych) istnieje obowiązek wykorzystywania Centralnej  Aplikacji Statystycznej do przekazywania sprawozdań statystycznych z realizacji bieżących zadań. Informację na temat obowiązujących terminów resortowej sprawozdawczości zamieściliśmy w zakładce "Aktualności"

W obrębie Wydziału Polityki Społecznej funkcjonują aplikacje :

Więcej informacji o systemach informatycznych w pomocy społecznej można uzyskać pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-urzednikow/systemy-it

 

* ops - ośrodek pomocy społecznej

   pcpr - powiatowe centrum pomocy rodzinie

   ug - urząd gminy

   sp - starostwo powiatowe

   uw - urząd wojewódzki

   um - urząd marszałkowski