OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 184 - Opady marznące, Gęsta mgła Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

„Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością” - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

„Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością”

„Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością”

Projekt pod nazwą "Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością" opiera się na promowaniu i wymianie najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów/instytucji w zakresie podkreślania roli ekonomii społecznej jako jednego ze sposobów aktywizacji osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instytucją realizującą projekt jest Wojewoda Świętokrzyski w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ekonomii społecznej z kraju a także z instytucją funkcjonującą na terenie Konfederacji Szwajcarskiej.

W ramach projektu zaplanowano stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, wizyt studyjnych, prezentacji podmiotów ekonomii społecznej oraz panelu dyskusyjnego. Beneficjentami projektu, poza instytucjami partnerskimi, będą przedstawiciele samorządów gminnych z województwa świętokrzyskiego. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy władz samorządu gminnego, ośrodków pomocy społecznej i społeczności lokalnej w zakresie korzyści płynących ze wspierania rozwoju ekonomii społecznej i mechanizmów ich funkcjonowania, finansowania oraz promowania.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.