Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

Projekt nr KIK/57 pod nazwą. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” jest realizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt składa się z trzech Komponentów tj.:

Komponent I – poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych poprzez inwestycje oraz przebudowę/rozbudowę/modernizację, a także realizację zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom DPS oraz POW, jak również rozszerzenie ich zakresu.

Komponent II – ukierunkowany na szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji personelu merytorycznego Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych bezpośrednio pracującego z ich mieszkańcami. Szkoleniami w POW zostaną objęci: pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci, logopedzi oraz opiekunowie dziecięcy. Natomiast w DPS w szkoleniach wezmą udział: pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci oraz opiekunowie. Oferta szkoleniowa będzie dotyczyć m.in. aktywizowania dzieci, seniorów, pracy z rodziną, specyfiki potrzeb osób objętych pomocą społeczną, wzmacniania pracy zespołowej, postępowania z osobą z zaburzeniami psychospołecznymi, komunikacji interpersonalnej.

Komponent III – poprawa jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców DPS i POW, obejmujący wspieranie rozwoju zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Dodatkowe informacje dotyczące Projektu nr KIK/57 można uzyskać pod adresem internetowym  http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl.