Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wniosek w sprawie nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Wniosek w sprawie nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic

Przedmiot sprawy: Opiniowanie wniosków w sprawie nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: Wniosek w sprawie nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic powinien zawierać:
 1. Treść proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem,
 2. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 3 lub 4 ustawyustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.),
 3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a także powierzchni tego terenu:
  1. w hektarach, z wyszczególnieniem obrębów ewidencyjnych w odniesieniu do całej gminy,
  2. w hektarach do części setnych, jeśli proponowana zmiana dotyczy obszaru całej jednostki pomocniczej gminy lub całego obrebu ewidencyjnego, a w przypadku gdy zmiana dotyczy części obszaru jednostki pomocniczej lub części obrębu ewidencyjnego - dodatkowo wyszczególnienie numerów wszystkich działek ewidencyjnych objetych wnioskiem,
 4. Określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych wprowadzenia proponowanej zmiany.
 5. Określenie szacunkowych planów dochodów i wydatków w następnym roku budżetowym gmin objętych wnioskiem - w przypadku wniosku w sprawie utworzenia gminy w wyniku podziału dotychczasowej gminy,
 6. Wyniki konsultacji z mieszkańcami w podziale na jednostki pomocnicze gminy uwzględniające liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach, oraz liczbę oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się. W przypadku wniosku o nadanie miejscowości statusu miasta przedstawia się oddzielnie wyniki konsultacji w gminie i miejscowości,
 7. dane poświadczające brak wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 4d ustawy, wraz z uzasadnieniem,
 8. Zaświadczenie właściwego starosty potwierdzające zgodność z operatem ewidencyjnym danych statystycznych dotyczących liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a także powierzchni tego terenu,
 9. Uchwałę wnioskodawcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
 10. Uchwały organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego zawierające opinie, o których mowa w art.4b ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, wraz z wynikami konsultacji z mieszkańcami lub informację o przyczynach ich braku,
 11. Mapę topograficzną w skali 1:10 000, 1:25 000 lub 1:50 000 z zaznaczeniem dotychczasowych granic gminy lub gmin objętych wnioskiem i siedzib ich władz oraz proponowanych zmian. W przypadku wniosku w sprawie zmiany granic gmin obejmującego część jednostki pomocniczej gminy lub część obrębu ewidencyjnego oraz wniosku w sprawie ustalenia lub zmiany granicy miasta - dodatkowo dołącza się wypis z operatu ewidencyjnego oraz mapę ewidencyjną uwzględniające działki ewidencyjne z zaznaczeniem dotychczasowych granic oraz proponowanych zmian.
 12. opinię Głównego Geodety Kraju potwierdzającą przebieg dotychczasowych granic gminy lub gmin objętych wnioskiem z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju.
 13. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub gmin objętych wnioskiem uwzględniający infrastrukturę techniczną i społeczną, układ urbanistyczny i komunikacyjny oraz sposób zagospodarowania terenu,
 14. Rys historyczny gminy lub miejscowości objętej wnioskiem,
 15. Informację dotyczącą zabytków architektonicznych, kulturowych, wyznaniowych, charakteru i stanu technicznego zabudowy,
 16. Informacje dotyczące struktury zatrudnienia w gminie.
 17. Inne dokumenty lub publikacje zawierające informacje o gminie i mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku (np. monografie, szkice, foldery).

 

Wniosek do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wraz z kompletem stosownych dokumentów rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy przekazuje wojewodzie w terminie do dnia 31 marca.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 73, 342 18 79
fax: +48 (41) 342 12 61
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 
Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych
Numer pokoju: 246, II piętro, bud A
e-mail: org50@kielce.uw.gov.pl
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 
Telefon: +48 (41) 342 18 79
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:
 1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych - p.246 bud A, tel. +48 (41) 342 18 79, przyjmuje codziennie w godzinach pracy urzędu,
 2. Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli - p. 202 bud A, tel. +48 (41) 342 18 73, przyjmuje codziennie w godzianach pracy urzędu,
 3. Dyrektor Generalny - p. 117 bud A, tel. +48 (41) 342 11 47, przyjmuje codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.),
 2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postepowania przy składaniu wniosków dotyczacych tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 310),
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postepowania przy składaniu wniosków dotyczacych tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1208),
 5. skreślony
 6. ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1443),
 7. Zarządzenie Nr 32/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kiecach z późn. zm.
 8. Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kiecach z późn. zm.