Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.12.2024. Budowa ziemno-kablowej sieci średniego napięcia 15kV, kanalizacji światłowodowej, złącza kablowego średniego napięcia, studzienek kablowych, słupa linii SN w DW 756 od km65+347 do km65+385; km66+265; od km67-l-307 do km 67-1-415; od km67-t-803 do km 68-1-069; od km68-l-074 do km68-l-546; km68-l-786; od km63-l-594 do km63-l-680. Rozbiórka napowietrznej sieci średniego napięcia w DW 756 km65-i-097; km66-i-875; km67-l-418; km68-t-786 zgodnie z projektem budowlanym „Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej na kablową średniego napięcia SN 15kV relacji Stopnica - Szydłów Etap II (od słupa nr 48 do słupa nr 89 ) na terenie gmin Stopnica i Tuczępy - RE Busko
2 IR.II.7843.5.13.2024. Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 777 w msc. Dwikozy
3 IR.II.7843.5.11.2024 - Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, na działce nr ewid. 1/1, obręb 0019, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski.
4 IR.II.7843.5.10.2024. Budowa linii kablowej średnigo napięcia 15 kV w miejscowości Dąbrowa na działkach nr 412/4, 1847/4, 1847/6, demontaż odcinka linii napowietrznej średniego napięcia na działkach nr 412/4, 1847/6 obręb 0004, w pasie drogi krajowej nr 73, km 2+450m. Brak sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.9.2024 - Budowa napowietrznej stacji trafo 15/0,4 kV wraz z nawiązaniem do ist. sieci sN 15 kV polegającej na budowie odcinka siec kablowej sN 15 kV wraz ze stanowiskiem bramki odłącznikowej oraz budową linii kablowej nN 0,4 kV, na działkach nr ewid. 317/2, 318/2, obręb 0011, jedn. ewid. 261302_2 Krasocin. Brak sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.8.2024. Przebudowa z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej 764 w msc. Rytwiany Brak sprzeciwu
7 IR.II 7843.5.7.2024. Budowa przejścia poprzecznego projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia pod drogą wojewódzką nr 757 w msc. Opatów
8 IR.II.7843.5.6.2024. BUDOWA W PASIE DROGOWYM DROGi WOJEWÓDZK!E.l NR 754 W MAKSYMILIANOWIE (PRZEJŚCIE POPRZECZNE POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 754 W KM 10 + 800) ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN 160 mm PE O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI L = 46,50 mb NA DZ. NR EWID. I / E 2 / 1 , 3 /E 51 I 82/4 - OBRĘB 001 I MAGONIE, GMINA BODZECHÓW, POWIAT OSTROWIECKI REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI PN. „BUDOWA FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STARA DĘBOWA WOLA ORAZ DWUKIERUNKOWEGO WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCIACH ZLOKALIZOWANYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY BODZECHÓW - ETAP r W RAMACH ZADANIA PN. ,.BUDOWA FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARA DĘBOWA WOŁA ORAZ DWUKIERUNKOWEGO WODOCIĄGU WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ WODY I ZBIORNIKIEM , POLEPSZAJĄCYCH PARAMETRY ZASILANIA W WODĘ W MIEJSCOWOŚCIACH ZLOKALIZOWANYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY BODZECHÓW" Brak sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.5.2024. Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 315 na odcinku pomiędzy punktami: WG1 - S/W-1 stanowiącym teren zamknięty linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w km 189+613 o długości L11l,60 m w msc. Ostrowiec Świętokrzyski. Brak sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.4.2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Biesak w Kielcach w ciągu lk nr 8 Brak sprzeciwu