Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Załatwienie spraw o potwierdzenie prawa do rekompensaty za pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej mienie zabużańskie - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Załatwienie spraw o potwierdzenie prawa do rekompensaty za pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej mienie zabużańskie

Przedmiot sprawy:

Z dniem 31 grudnia 2008 r .

upływa termin składania wniosków o potwierdzenie prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione  poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. tzw. mienie zabużańskie

Dodatkowe informacje:

Prawo do rekompensaty przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące  warunki:
·       przysługiwało im prawo własności do pozostawionych nieruchomości,
·       zamieszkiwali w dniu 1 września 1939 r. na obszarze nie wchodzącym obecnie w skład państwa polskiego,
·       posiadali w dniu 1 września 1939 r. obywatelstwo polskie,
·       opuścili byłe terytorium RP na podstawie zawartych tzw. układów republikańskich z 1944 i 1945 r., bądź zmuszone były do opuszczenia byłych wschodnich terenów Polski na skutek innych okoliczności związanych z wybuchem wojny , aniżeli wskazane w układach, 
·       posiadają obywatelstwo polskie w dniu złożenia wniosku.

 W przypadku, gdy pozostawiona nieruchomość była przedmiotem współwłasności, prawo do rekompensaty przysługuje tym współwłaścicielom, którzy spełniają w/w warunki.
Jeżeli właściciel (współwłaściciel)  pozostawionej nieruchomości nie żyje, prawo do rekompensaty przysługuje jego wszystkim spadkobiercom, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie,  mających potwierdzone prawa  do spadku stosownym postanowieniem sądu. 

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Do wniosku o wydanie decyzji wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć: 
·       dowody które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z przyczyn o których wyżej mowa, do których przysługiwało prawo własności oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości.  Dowodami tymi mogą być w szczególności: urzędowy opis mienia, orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny, dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republik Białorusi, Litwy, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej. W przypadku braku powołanych dokumentów mogą być oświadczenia dwóch świadków, którzy zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się pozostawiona nieruchomość lub miejscowości sąsiedniej i nie są osobami bliskimi właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty.
·       dowody które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego w dniu 1 września 1939 r. przez właściciela pozostawionej nieruchomości
·       dowody które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego w dacie ubiegania się o potwierdzenie prawa do rekompensaty
·       dowody potwierdzające miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściciela pozostawionej nieruchomości
·       dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy
·       oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty, w tym dokumenty urzędowe poświadczające nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste przez wnioskodawców lub ich poprzedników prawnych w ramach realizacji prawa do rekompensaty na podstawie odrębnych przepisów postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku, jeżeli właściciel nieruchomości pozostawionej zmarł

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Oddział Komunalizacji i Rewindykacji Mienia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 76, 342 14 22
fax: +48 (41) 342 13 66
Pokoje: 826
Miejsce załatwienia sprawy: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Wydział  Skarbu Państwa i Nieruchomości
Oddział Komunalizacji i Rewindykacji Mienia
Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
Telefon: 41/342-18-01
Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o  realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2014 poz. 1090).

Pliki do pobrania

  • Raport
    26.19 KB
    Data publikacji : 01.07.2013 15:00