Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wydawanie dokumentów paszportowych - Paszporty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Paszporty

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawanie dokumentów paszportowych

Warunki jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

1. Jeśli chcesz złożyć wniosek o paszport:

  • przed dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z regulaminem (treść regulaminu w linku powyżej).

 

Odbiór paszportu nie wymaga rezerwacji terminu.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 10:00-17:00,

Wtorek-Piątek: 8:00-15:00.

2. Wejście do Oddziału znajduje się w budynku C – od strony rzeki Silnicy, zgodnie z załączoną mapką.      Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym budynku A.

3. Przed podejściem do stanowiska przygotuj wypełniony wniosek, opłatę oraz zdjęcie. Wnioski paszportowe dostępne są tylko na miejscu, nie ma możliwości pobrania ich z internetu.

Opłaty można dokonać  w kasie oddziału, sugerujemy płatności bezgotówkowe.

4. Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym organie paszportowym, na terenie całego kraju lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, niezależnie od miejsca zamieszkania          lub zameldowania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że paszport można odebrać tylko w tym samym        miejscu, w którym został złożony wniosek.

5.Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, oraz są udzielane pod numerem tel. 41 342 14 13.

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu, paszportu tymczasowego składa:

1. Wypełnione wniosek paszportowy; 

2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, spełniającą określone wymogi techniczne.

3. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się                o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach  budzą wątpliwości co do tożsamości osoby.
Dokument poświadczający obywatelstwo polskie osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, jeżeli przedłożone przez w/w dokumenty budzą wątpliwości co do obywatelstwa polskiego.; 

5. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;

6. Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna - jeżeli              o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych; 

7. Pisemną zgodę rodziców na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych. 

DO WGLĄDU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ: 
- Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty. Osoba, która nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego powinna przedłożyć inne dokumenty zawierające fotografię, 
- Odpowiednią legitymację, jeżeli osoba uprawniona jest do opłaty ulgowej.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór tego dokumentu następuje osobiście. 

2. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku             o wydanie dla nich paszportu. Nie jest konieczna obecność małoletniego do ukończenia 5 lat. 

3.Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego, może dokonać jeden z rodziców

lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

4. Zgoda rodziców na wydanie paszportu dziecku w organie paszportowym jest wyrażana przez nich osobiście na podstawie dowodu osobistego.W przypadku składania pierwszego wniosku paszportowego dla małoletniego, warto zabrać odpis aktu urudzenia.

5.Osoba, która utraciła paszport lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby. Dokument paszportowy zgłoszony jako utracony, zniszczony     lub znaleziony traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu. 

6.W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem    lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. Paszport taki traci ważność po upływie 60 dni od czasu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące. 

7. W paszportach biometrycznych zamieszcza się podpis posiadacza za wyjątkiem małoletnich,          którzy nie ukończyli 13 lat oraz osób, które z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.

8. Odciski palców pobierane są od osób powyżej 12 roku życia. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

9. Ważność paszportów: 
- paszport wydany małoletniemu do ukończenia 13 roku życia - 5 lat, 
- paszport wydany osobie powyżej 13 roku życia - 10 lat, 
- paszport tymczasowy wydany w związku z wyjazdem w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo prowadzoną działalnością zawodową             lub osobom przebywającym czasowo w RP, na powrót do miejsca stałego pobytu, a także osobom,            od których czasowo pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe - na okres w nim wskazany,       nie dłużej niż 12 miesięcy.

10. Adres strony internetowej umożliwiającej sprawdzenie stanu wniosku:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

11. Każdy, kto składa wniosek może skorzystać z bezpłatnej usługi powiadamiania sms-em                     lub e-mailem,  o tym że paszport jest już gotowy do odbioru.

Z wizą czy bez wizy? 
Zasady wjazdu dla obywateli polskich do poszczególnych krajów i na wybrane terytoria:   https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Opłaty paszportowe:

1.Opłaty dokonujemy w kasie oddziału(płatność gotówką lub kartą). Do zniżek upoważnia się osoby legitymujące się oryginalnym dokunentem uprawniającym do ulgi.

2.Opłaty paszportowe można uiścić również przelewem na konto:
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
NBP O/O KIELCE 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000

W tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko - opłata paszportowa

Przy składaniu wniosku należy załączyć wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Stawki:

1. Opłata normalna - 140 zł 

2. Opłata ulgowa - 70 zł, do której uprawnienia mają: - emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne,               a także współmałżonkowie tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu - osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej     w formie zasiłków stałych , kombatanci, uczniowie pow. 13 roku życia i studenci.

3. Opłata ulgowa 30 zł - za wydanie paszportu osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego i uczniom do lat 13.

4. Opłata 30 zł - za wydanie paszportu tymczasowego.

5. Opłaty ulgowe dla członków rodzin legitymujących się ważną  Kartą Dużej Rodziny:

dzieci do  13 roku życia  - 15 zł
młodzież od 13 do 25 roku życia  - 35 zł
dorośli 70 zł.

NIE POBIERA SIĘ OPŁATY PASZPORTOWEJ OD:

Osób, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat.
Osób, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
Żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju.

OPŁATĘ PASZPORTOWĄ OBNIŻA SIĘ: 
W przypadku posiadania ważnego paszportu jeżeli jego wymiana jest spowodowana:

Zmianami lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu.
Zmianą wyglądu osoby w stopniu uniemożliwiającym ustalenie tożsamości.
Brakiem miejsca na umieszczenie stempli kontroli granicznej i wiz.

OPŁATĘ PASZPORTOWĄ PODWYŻSZA SIĘ O 200% 
Jeżeli dotychczas posiadany paszport przed upływem jego ważności został utracony lub zniszczony            z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów i Migracji

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.: +48 (41) 342 12 37

fax: +48 (41) 342 14 33

Miejsce załatwienia sprawy:

 

 

 

Kontakt:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów i Migracji

Budynek „C” Urzędu Wojewódzkiego, V piętro

Wejście od strony rzeki "Silnica"

Godziny obsługi:

Poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00 
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 15.00
 

tel. + 48 (41) 342-14-13 Informacja

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:

Interwencje, opinie i sugestie przyjmowane są przez: 
- Kierownika Oddziału Paszportów i Migracji w godzinach pracy Oddziału 
- Dyrekcję Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

2. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 617)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. nr 25 poz. 126)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1359)
Uwagi:  
Załączniki:  

 

Pliki do pobrania