Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wydawanie dokumentów paszportowych - Paszporty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Paszporty

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawanie dokumentów paszportowych

Warunki jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:  

Aplikuj o paszport

 

Jeśli chcesz wyrobić nowy dokument paszportowy:

1) umów się na wizytę danego dnia i wybierz  określoną godzinę korzystając z internetowego kalendarza rezerwacji:

INTERNETOWY KALENDARZ REZERWACJI
 

System udostępnia terminy na 7 dni do przodu. Strona rezerwacji jest aktywna od godziny 7:00 do 23:00 lub do wyczerpania puli biletów.

Przed dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z regulaminem (treść regulaminu w linku powyżej).

Uwaga! Każda osoba dorosła powinna dokonać oddzielnej rezerwacji, natomiast rodzina (rodzice wraz z nieletnimi dziećmi) dokonuje tylko jednej rezerwacji.

2) codziennie kolejkomat wydaje bilety dla osób, które nie dokonały wcześniejszej rezerwacji, jednak ich liczba jest ograniczona.

Prosimy,  nie zostawiaj załatwiania swoich spraw na sam koniec pracy Urzędu, gdyż może zaistnieć sytuacja, że z powodu zbyt wielu osób oczekujących w kolejce nie otrzymasz biletu. Jeśli nie zdołasz zarejestrować się w systemie kolejkowym załatwienie spraw paszportowych w tym dniu może już nie być możliwe.

Obowiązuje następująca kolejność obsługi:

 1. Rezerwacje internetowe ( oznaczenie kolejki - R )
 2. Odbiór ( oznaczenie kolejki -B )
 3. Bilety bez wcześniejszej rezerwacji (codziennie kolejkomat wydaje numery dla osób, które nie dokonały rezerwacji, jednak LICZBA BILETÓW JEST OGRANICZONA) ( oznaczenie kolejki -C )

Odbiór paszportu nie wymaga rezerwacji terminu.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 10:00-17:00,

Wtorek-Piątek: 8:00-15:00.

Wejście do Oddziału znajduje się w budynku C – od strony rzeki Silnicy, zgodnie z załączoną mapką.      Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym budynku A.

Przed pobraniem biletu dokonaj opłaty w kasie oddziału, sugerujemy płatności bezgotówkowe. Przygotuj dokument tożsamości i zdjęcie spełniające warunki techniczne.

O paszport można ubiegać się w dowolnym organie paszportowym, na terenie całego kraju lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, niezależnie od miejsca zamieszkania lub zameldowania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że gotowy dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, oraz są udzielane pod numerem tel. 41 342 14 13 ( numer nie służy do rezerwacji terminu wizyty).

WAŻNE INFORMACJE:

1. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór tego dokumentu następuje osobiście. Złożenie wniosku o paszport dla osoby małoletniej wymaga obecności obojga rodziców.

2. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku             o wydanie dla nich paszportu. Nie jest konieczna obecność małoletniego do ukończenia 5 lat. 

3.Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego, może dokonać jeden z rodziców lub jeden z  ustanowionych przez sąd opiekunów. W przypadku odbioru paszportu złożonego za pośrednictwem e-usługi wymagana jest obecność dziecka w wieku od 5 do 12 lat.

4. Zgoda rodziców na wydanie paszportu dziecku w organie paszportowym jest wyrażana przez nich osobiście na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. W przypadku składania pierwszego wniosku paszportowego dla małoletniego, warto zabrać odpis aktu urodzenia.

5. Ważność paszportów: 
- paszport wydany małoletniemu do ukończenia 12 roku życia - 5 lat, 
- paszport wydany osobie powyżej 12 roku życia - 10 lat, 
- paszport tymczasowy wydany w związku z wyjazdem w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo prowadzoną działalnością zawodową             lub osobom przebywającym czasowo w RP, na powrót do miejsca stałego pobytu, a także osobom,            od których czasowo pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe - na okres w nim wskazany,       nie dłużej niż 12 miesięcy.

6. Adres strony internetowej umożliwiającej sprawdzenie stanu wniosku:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

7. Zmiana danych osobowych posiadacza paszportu.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym - nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer PESEL.

Opłaty paszportowe:

1.Opłaty dokonujemy w kasie oddziału(płatność gotówką lub kartą). Do zniżek upoważnia się osoby legitymujące się oryginalnym dokumentem uprawniającym do ulgi.

2.Opłaty paszportowe można uiścić również przelewem na konto:


WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
NBP O/O KIELCE 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000

W tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko - opłata paszportowa

Przy składaniu wniosku należy załączyć wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi.

Wysokość opłat paszportowych, zwolnienia z opłat

Pełna:

140 zł - osoby pełnoletnie do ukończenia 70 roku życia, nieposiadające uprawnień do obniżenia opłaty

Obniżona opłata:

15 zł - małoletni do 12. roku życia posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny
w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ) - po udokumentowaniu

30 zł - małoletni do 12. roku życia

35 zł - posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny:

1.  uczniowie i studenci do 25. roku życia,

2.  dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek

w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) - po udokumentowaniu

70 zł - osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia oraz po udokumentowaniu:

    1. uczniowie i studenci między 18. a 26. rokiem życia;

 1. posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny rodzice lub małżonkowie rodziców, a także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);
 2. emeryci, renciści w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.);
 3. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981);
 4. współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu;
 5. osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240);
 6. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 i 2270 oraz 2022 r. poz. 1 i 66);
 7. osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162,1981, 2105 i 2270) lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297);
 8. kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1858);
 9. osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy  z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255);
 10. osoby, które: świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.;nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych; zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 11. żołnierze pełniących terytorialną służbę wojskową;
 12. strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. w o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490);
 13. ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
 14. weterani poszkodowani w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055);

Zwolnienia z opłaty:

 1. osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 2. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 3. osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
 4. osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku
  z usunięciem niezgodności,  w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL;
 5. żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych;
 6. osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu
  w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
  organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

30 zł    -  opłata za wydanie paszportu tymczasowego

280 zł  - opłata za wydanie drugiego paszportu, w trybie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów i Migracji

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.: +48 (41) 342 12 37

fax: +48 (41) 342 14 33

Miejsce załatwienia sprawy:

 

 

 

Kontakt:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów i Migracji

Budynek „C” Urzędu Wojewódzkiego, V piętro

Wejście od strony rzeki "Silnica"

Godziny obsługi:

Poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00 
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 15.00
 

tel. + 48 (41) 342-14-13 Informacja

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:

Interwencje, opinie i sugestie przyjmowane są przez: 
- Kierownika Oddziału Paszportów i Migracji w godzinach pracy Oddziału 
- Dyrekcję Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Podstawa Prawna:
 1. Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz.U.2023 poz. 410 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r.
  w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. poz. 2050).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport
  i paszport tymczasowy (Dz.U. poz. 1499).
Uwagi:  
Załączniki: