Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne - Rynek Pracy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rynek Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Przedmiot sprawy: Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydawanie zaświadczenia o wpisie do w/w rejestru.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez Samorząd Województwa /z wnioskiem należy wystąpić do Samorządu Województwa, który po zaopiniowaniu wniosku przekaże go do Wojewody/.

 

Wzór wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694). Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku uchybieniach obowiązany jest do ich usunięcia. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.

 

Wpis do rejestru ośrodków otrzymuje ośrodek, jeżeli: 
1. wniosek ośrodka został złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek; 
2. dysponuje: 

- bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej 20-osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi opiekunami i kadrą, 
- odpowiednim i odpowiednio wyposażonym zapleczem do realizacji aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć usprawniająco-rekreacyjnych oraz innych zajęć, wynikających z programu turnusu, 
- zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym, 
- gabinetem lekarskim lub zabiegowym wyposażonym w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy; 

3. obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka dostępne są dla osób niepełnosprawnych; 
4. uzyskał opinię samorządu województwa.

 

Oceny spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków dokonuje się na podstawie: 
1. informacji zawartych we wniosku ośrodka, 
2. opinii - uwzględniając dostępność ośrodka dla określonych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwość realizacji w ośrodku określonego programu turnusu. Wojewoda rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. Rynku Pracy
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 14 15
fax: +48 (41) 342 13 72
Pokoje: 613, 620;(bud.A),
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Polityki Społecznej - Oddział ds. Rynku Pracy 
Telefon: 041 342 13 13, 342 19 95
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r. Nr 230, poz. 1694), 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2002r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).