Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej - Rynek Pracy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rynek Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

Przedmiot sprawy: Wydanie przez Wojewodę decyzji administracyjnej w I instancji dotyczącej przyznania statusu zakładu pracy chronionej.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: Aby uzyskać status zakładu pracy chronionej pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników ( w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) winien:
 1. utrzymywać przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszący:
  • co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych winny stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; albo:
  • co najmniej 30% winny stanowić osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy winny:
  • odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich.
  Okoliczności powyższe stwierdza, na wniosek pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).
 3. zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
 4. wystąpić z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej,
 5. dokonać zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10zł
Wniosek, adresowany do Wojewody Świętokrzyskiego, powinien zawierać:
 • dokładną nazwę i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej),
 • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.),
 • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń),
 • tabele ilustrujące zatrudnienie, celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, tabele w rozbiciu na każdy dzień miesiąca, powinny zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • dokument Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzający, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art.28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 • informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, w przypadku zatrudnienia pielęgniarki-zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki wydane przez właściwą, ze względu na miejsce wykonywanej praktyki, okręgową radę pielęgniarek i położnych; umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni - decyzji wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej),
 • oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne,
 • kopię postanowienia sądu o wpisaniu spółki lub spółdzielni do odpowiedniego rejestru sądowego, aktualny odpis z rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej koncesjonowaniu - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej, wydaną przez właściwy organ,
 • kopię zaświadczenia Woj. Urzędu Statystycznego o nadaniu nr REGON,
 • kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 • oryginał dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 10zł.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” oraz zawierać pieczęć i podpis pracodawcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. Rynku Pracy
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 14 15
fax: +48 (41) 342 13 72
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Polityki Społecznej - Oddział ds. Rynku Pracy
nr pokoju - 613, 620 (bud.A)
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 
Telefon: 041 342 13 13, 342 19 95.
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: U dyrektora / z-cy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej oraz u pracowników merytorycznych - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008 r.  Nr 14, poz. 92 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr101, poz.1178 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037);

Pliki do pobrania