OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 184 - Opady marznące, Gęsta mgła Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Zadania - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zadania

Aktualnie znajdujesz się na:

Dyrektor Generalny Urzędu:

1)   zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:

a)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez kierownika urzędu, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez niego na podstawie ustaw,

b)  nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu,

c)  występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu,

d)  ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,

e)  gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,

f)  wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),

g)  reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia urzędu, z zastrzeżeniem art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.)(18),

h)  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie,

i)  (uchylona),

j)  zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

k)  zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;

2)   dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez:

a)  przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,

b)  dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

c)  organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

d)  dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

e)  administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie;

3)   wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;

4)   wykonuje inne zadania z upoważnienia kierownika urzędu.

 

Dyrektor Generalny Urzędu w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i w tym zakresie może udzielać upoważnień do działania w jego imieniu. 

Dyrektor Generalny Urzędu wykonuje inne zadania z upoważnienia organu administracji rządowej, określone w osobnym zarządzeniu. 

W przypadku niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Generalnego Urzędu, jego zadania i obowiązki realizuje osoba przez niego wyznaczona - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr.