OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 184 - Opady marznące, Gęsta mgła Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Edycja 2021 - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Edycja 2021

Edycja 2021

Konkurs Senior+ edycja 2021 - wykaz ofert odrzuconych (etap wojewódzki)

Publikujemy wykaz ofert odrzuconych na etapie wojewódzkim (plik do pobrania)

Jednocześnie informujemy, że w bieżącej edycji Konkursu Senior+ do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił:

  •       4 oferty złożone w ramach Modułu I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+ (4 Kluby)
  •     35 ofert złożonych w ramach Modułu II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ (10 Domów i 25 Klubów)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wzory porozumień i sprawozdań w 2021 roku

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o naborze ofert na 2021 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Program Wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025, edycja w 2021 r.

 

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach Programu jednostki samorządu, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

  1. moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. W przypadku, gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 Programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.
  2. moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu 1. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym, w trybie konkursowym mogą podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Klub „Senior+” powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Klub „Senior+” we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.

Szczegóły dot. realizacji zadań znajdują się w treści Programu.

Podstawa prawna

Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27.01.2021 r.

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta w dniu 27.01. 2021 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego zmieniajaca decyzję z dnia 11 grudnia 2020, w zakresie sposobu realizacji zadań przez Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+”, o których mowa w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 oraz inne placówki dla osób starszych, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w terminie od dnia 1 lutego 2021 r. do odwołania.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025.

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach informuje, że na stronach www prowadzonych przez Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (http://senior.gov.pl/) zamieszczono informację na temat Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025

 

Pliki do pobrania