Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Realizacja założeń projektu "Emp@tia" - platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego - Realizacja założeń projektu Emp@tia - Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Realizacja założeń projektu Emp@tia - Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego

Realizacja założeń projektu "Emp@tia" - platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego

Portal informacyjno-usługowy

 

Celem projektu „Emp@tia - Platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego”  jest stworzenie zestawu narzędzi informatycznych, które ułatwią komunikację między urzędami administracji terenowej, realizującymi różnorodne usługi dla obywateli, w tym m.in. jednostkami pomocy społecznej, urzędami gmin i miast czy powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Jednym ze wspomnianych narzędzi jest portal Informacyjno-Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie każdy obywatel aktualnie może wystąpić o pomoc drogą elektroniczną.

Dzięki użyciu nowoczesnych technologii zakłada się skrócenie czasu realizacji spraw przedkładanych w urzędach administracji terenowej, dotyczących m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczeń z pomocy społecznej.  Przewidywanym efektem jest zwiększenie dostępności do informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego i rodziny oraz dostępność usług publicznych on-line dla obywateli i przedsiębiorców.

W praktyce oznacza to, że do załatwiania spraw nie potrzebne są regularne wizyty w urzędach, które zwykle zabierają czas osobom korzystającym ze świadczeń. Zamiast oczekiwania w kolejce wystarczy komunikacja on-line między obywatelem a urzędem w sprawie np. złożenia wniosku o uzyskanie świadczenia i wydania decyzji.

Z danych MPiPS za wynika, iż na w ostatnich latach wydawano średnio  w Polsce blisko 2 mln decyzji przyznających świadczenia, na mocy których wsparcie trafiło do ponad 1,2 mln rodzin, w których jest  ponad 3 mln osób. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy/powodami trudnej sytuacji życiowej jest: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność.

Dzięki Portalowi Informacyjno-Usługowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obywatele mogą składać wnioski o udzielenie uruchomiono od miesiąca grudnia 2013.

Obecnie w województwie świętokrzyskim w ramach realizowanego projektu włączono do  ogólnopolskiego systemu (Centralnego System Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego) aplikacje komputerowe wspomagające proces obsługi klientów z obszaru pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego co pozwoli na skrócenie czasu obsługi klientów oraz poprzez śledzenie napływającej poczty elektronicznej w tych aplikacjach na odbiór składanych przez Państwa wniosków.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości portalu Em@tia pod adresem  http://empatia.mpips.gov.pl/  gdzie można uzyskać wiele istotnych informacji z rożnych obszarów zabezpieczenia społecznego  oraz obecnie zostały udostępnione następujące usługi elektroniczne w zakresie:

Pomocy Społecznej :

  • Wniosek o przyznanie pomocy społecznej
  • Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny

Składania wniosków procesowych określonych Kodeksem Postępowania Administracyjnego :

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy                      
  • Wniosek w sprawie zmian w spłacie należności /odpłatności
  • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia
  • Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie
  • Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej

Rejestru żłobków / klubów dziecięcych:

  • Wniosek o wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych,
  • Wniosek o modyfikację wpisu do rejestru żłobków / klubów dziecięcych,
  • Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

W 2016 roku planuje się uruchomić kolejne usługi elektorniczne m.in. dla klientów z obszaru świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z zamieszczonych informacji oraz usług portalu Emp@tia.

Strona Projektu wraz z opublikowanymi prezentacjami informującymi o założeniach Projektu Emp@tia (dół strony)

 

Do pobrania:

Broszura na temat realizacji Projektu Emp@tia