Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Edycja 2019 - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Edycja 2019

Edycja 2019

Spotkanie instruktażowe Senior+ edycja 2019

W dniu 23 października 2019 r. w budunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu zasad prawidłowego funkcjonowania Dziennych Domów
i Klubów Senior+ oraz wymogów programowych, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich jednostek
realizujących Program, zarówno w Module I jak i II, ze wskazaniem na podmioty realizujące trwałość zadania.

W spotkaniu wzięli również przedstawiciele Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej - p. Dyrektor Lidia Ułanowska wraz z pracownikami zamującymi się opracowywaniem, koordynowaniem, obsługą oraz monitorowaniem realizacji programów na rzecz osób starszych, w tym Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

 

Materiały do pobrania:

Realizacja Programu Senior+ w województwie świętokrzyskim w latach 2015-2019

Wskazówki dotyczące wdrażania w województwie świętokrzyskim Programu Senior+

 

Przykładowe wzory dokumentów związane z kwalifikowaniem beneficjentów do uczestnictwa w Domu/Klubie

1. Deklaracja uczestnictwa w Klubie/Domu Senior+

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu/Domu Senior+

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Wizerunek uczestnika / uczestniczki Klubu/Domu Senior+

5. Zaświadczenie lekarskie

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika / uczestniczki Domu/Klubu Senior+

 

Senior+ edycja 2019 nadbór dodatkowy - wyniki konkursu

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu Senior+ Edycja 2019 – nabór dodatkowy. Dofinansowanie otrzymało 16 projektów, w tym:

- 6 projektów na dofinasowanie bieżącego funkcjonowania placówek Senior+, utworzonych w poprzednich latach programowania,

- 11 projektów w związku z potrzebą utworzenia lub wyposażenia nowych placówek Senior+.

Wszystkim w/w projektom Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinasowanie w wysokości zgodnej z wnioskowaną. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 644 778,98 zł, z czego 220 541,09 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie istniejących placówek Senior+, natomiast środki w wysokości 1 424 237,89 zł zostaną przeznaczone na tworzenie w województwie nowych placówek Senior+.

Wyniki otwartego konkursu ofert edycja 2019

Do pobrania: Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Senior+ edycja 2019 (II nabór) - wykaz ofert odrzuconych ze względu na błędy formalne (etap wojewódzki)

Publikujemy wykaz ofert odrzuconych na etapie wojewódzkim ze względów formalnych  (plik do pobrania)

Jednocześnie informujemy, że w bieżącej edycji Konkursu Senior+ do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił:

  •     11 ofert złożonych w ramach Modułu I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+
  •       5 ofert złożonych w ramach Modułu II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ (Domów i Klubów)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2019 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 listopada 2018 roku (link:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14 147 348 zł. O środki finansowe w ramach modułu II mogą ubiegać się te jednsotki, które utworzyły placówki w ramach Programu przed rokiem 2019 i nie uzyskały dofinansowania na moduł II w pierwszym naborze wniosków w roku 2019.


Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie https://seniorplus2019.mpips.gov.pl/  do dnia 9 kwietnia 2019 roku. Po przekazaniu oferty w generatorze ofert należy zapisać ją w formacie PDF. Wydrukowaną ofertę należy złożyć w wyznaczonym terminie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przy czym przesyłki dostarczane osobiście nalezy złożyć nie później niż 9 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30, dokumentację przekazywaną za pośrednictwem EPUAP należy przesłać nie później niż do godz. 24.00 9 kwietnia 2019r. W przypadku przesyłek nadanych za posrednictwem poczty polskiej decyduje data nadania przesyłki.

Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie: ogloszenie_dodatkowy nabor.

Wymaganą dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, natomiast dodatkowe załączniki wymagane przez Wojewodę Świętokrzyskiego dostępne są w zakładce Polityka Społeczna - Program rządowy Senior+

W terminie składania ofert informacji na temat dodatkowego naboru udzielają pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych:

Michał Siwierski - kierownik Oddziału - tel. 41 342-19-51

Grzegorz Trapcia - st. insp. wojewódzkie - tel. 41 342-14-57

Anna Korcipa - insp. wojewódzki - tel. 41 342-14-57

Kamila Sokołowska - insp. wojewódzki - tel. 41 342-16-05

Kamila Odzimkowska - insp. wojewódzki - tel. 41 342-19-49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory porozumień i sprawozdań w 2019 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senior+ edycja 2019 - wyniki konkursu

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu Senior+ Edycja 2019. Dofinansowanie otrzymało 28 projektów, w tym:

- 20 projektów na dofinasowanie bieżącego funkcjonowania placówek Senior+, utworzonych w poprzednich latach programowania,

- 8 projektów w związku z potrzebą utworzenia lub wyposażenia nowych placówek Senior+.

Wszystkim w/w projektom Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinasowanie w wysokości zgodnej z wnioskowaną. Łączna kwota dofinansowania wynosi 2 683 988,79 zł, z czego 1 159 564,59 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie istniejących placówek Senior+, natomiast środki w wysokości 1 524 424,20 zł zostaną przeznaczone na tworzenie w województwie nowych placówek Senior+.

Wyniki otwartego konkursu ofert edycja 2019

Do pobrania: Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Senior+ edycja 2019 - wykaz ofert odrzuconych ze względu na błędy formalne (etap wojewódzki)

Publikujemy wykaz ofert odrzuconych na etapie wojewódzkim ze względów formalnych  (plik do pobrania)

Jednocześnie informujemy, że w bieżącej edycji Konkursu Senior+ do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił:

  •       8 ofert złożonych w ramach Modułu I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+
  •     20 ofert złożonych w ramach Modułu II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ (Domów i Klubów)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa edycja programu „Senior +”. Rusza nabór ofert

Od 26 listopada 2018 r. można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub utrzymanie Dziennych Domów i Klubów "Senior+". Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2019 roku.

Moduł I:

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

  • W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych
  • Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Moduł II:

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek utworzonych w ramach Programu "Senior+" lub "Senior - WIGOR". W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

  • Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania
  • Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie

Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero utworzone w ramach nowej edycji programu.

O programie

Wieloletni program „Senior +” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W 2019 roku na realizację programu rząd przeznaczy kwotę 80 mln złotych. 

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019
 
Dokumenty neleży składać w terminach:
 
1) termin składania ofert w generatorze ofert (G.O) dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. upływa 4 stycznia o godz. 16.00,
2) termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 4 stycznia o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),
3) termin dla ofert wysyłanych przez ePUAP i dla dostarczanych osobiście do ŚUW upływa 4 stycznia o godz. 15.30.
 
Uwaga:  Wojewoda Świętokrzyski publikuje dodatkowy obligatoryjny załącznik dla ofert skladanych w ramach modułu I (załącznik poniżej).
 
W załączeniu w celach pomocniczych publikujemy program inwestycyjny zawierający wskazówki dotyczące jego merytorycznej konstrukcji.

Pliki do pobrania