Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

SPN.III.4131.4.2021 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin

SPN.III.4131.4.2021

stwierdzenie nieważności I. cz. uchwały Nr III/10/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice, zwanej dalej studium, w zakresie: a) wszystkich ustaleń, zarówno w części tekstowej, jak i graficznej studium, dla: - strefy zabudowy śródmiejskiej oznaczonej symbolem UMS, b) treści zawartych w tekście studium, załączniku Nr 1 do uchwały: - w cz. II : Kierunki zagospodarowania przestrzennego, rozdział 2.1., str. 222, zapis: „Na terenach wskazanych jako miejsca rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w strefie aktywności gospodarczych (P) jest możliwe wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego innych wskaźników i parametrów zabudowy niż określone w niniejszym rozdziale, dostosowanych indywidualnie do specyfiki obszaru lokalizacji i rodzaju wskazanych obiektów

Pliki do pobrania