Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

SPN.III.4131.7.2021 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin

SPN.III.4131.7.2021

stwierdzenie nieważności cz. I uchwały Nr XXXIII/178/2021 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie, w zakresie treści zawartych w tekście studium, załączniku Nr 1 do uchwały, w części II: Kierunki zagospodarowania przestrzennego, rozdział 3.4., str. 31, pkt 7, zapis: „w zakresie przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych: w granicach „strefy ochrony od turbin wiatrowych stanowiącej 10-krotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej wyznaczonej w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych” dopuszcza się uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego lokalizację budynków o funkcji mieszkalnej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów obowiązujących”. Wskazuję na nieistotne naruszenie prawa, określone w pkt II uzasadnienia niniejszego rozstrzygnięcia

Pliki do pobrania