Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.95.2021. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej nr 766 (km 30+600), na działce o nr 132 w Pińczowie
2 IR.II.7843.5.94.2021 Budowa elektroenergetycznych kablowych linii SN-15 kV relacji: GPZ Północ p.15-st. świętokrzyskie XIV nr 566 w Kielcach, GPZ Półnonoc p.13 - st. świętokrzyskie XIII nr 565 w Kielcach wraz z teletechniczną kanalizacją kablową w pasie DK 73 Zmiana dekretacji - wniosek o pozwolenie na budowę
3 IR.II.7843.5.93.2021 Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Suchedniowskiej w Bodzentynie w pasie drogi wojewódzkiej 751 brak sprzeciwu
4 IR.II. 7843.5.92.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączami PEdn25. Odcinek gazociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 749 Brak sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.91.2021 Budowa odcinka kablowego sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Siesławice - Gmina Busko-Zdrój Brak sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.90.2021Budowa ziemnej kablowej sieci elektroen. nN 0,4kV, budowa przyłączy kablowych energetycznych, budowa złączy energetycznych, rozbiórka napowietrznej sieci nN 0,4kV, rozbiórka przyłączy napowietrznych - DW 768 od km 53+816 do 54+503 oraz DW 776 od km 52+460 do 52+823, m. Kazimierza Wielka W dniu 12.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
7 Budowa gazociągu ś/ć w km 0+000 iraz 0+115 drogi wojewódzkiej nr 765, dz. 416/1 Suchowola, gm. Chmielnik W dniu 11.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.