Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.25.2024. Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w granicach pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej nr 745 od km 1 +210 do km 1 + 429 w ramach zadania pn.: „PBW przyłączenie do sieci elektroenergetycznej osiedla budynków mieszkalnych oraz usługowych w m. Masłów, Dąbrowa, dz. 1421,1087/3,1045/2-3,1026/13-14,1440,1442/1,1026/9- 1 2 - R E Kielce.".
2 IR.II.7843.5.24.2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Niziny
3 IR.II.7843.5.23.2024. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE dn 225 na odcinku pomiędzy punktami: WG1 - S/W o długości L=5,00m zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 744 [od km 38+971 do km 38+975] etap I
4 IR.II.7843.5.22.2024. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE ZAMKNIĘTYM PKP W KM 78+281 LINII KOLEJOWEJ NR 70 w MSC. ŚWINIARY
5 IR.II.7843.5.21.2024. BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn63 NA ODCINKU A-B, W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 754 O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 37,5M, W KM OD KM 3+137,5 DO KM 3+167,0 Brak sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.20.2024. Budowa odwodnienia (drenażu) w km 207+058 ~ 215+645 w ramach inwestycji pn.: „ Prace na linii kolejowej nr 25 mi odcinku Skarżysko-Kamienna" Sandomierz".
7 IR.II.7843.5.19.2024. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Batalionów Chłopskich w msc. Pińczów" projektowane jest wykonanie przejścia poprzecznego wodociągiem pod drogą wojewódzką nr 766 w km. 29+575,0 w obrębie 15 Pińczów. Projektowany przewód wodociągowy jest obiektem liniowym podziemnym
8 IR.II.7843.5.18.2024. Budowa sieci gazowej ś/ć PE dn110x6,3 wraz z przyłączem gazowym ś/ć PE dn25x3,0 - odcinek w pasie drogowym drogi ekspresowej S74 GDDKiA przez działkę nr 170/1 dla zasilenia w gaz budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w m. Domaszowice, ul. Uniwersytecka 24, dz. nr 168/3, obręb 0005 Domaszowice, gm. Masłów
9 IR.II.7843.5.16.2024. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 15kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej (15/0,4kV) w pasie drogowym S7 (od km 6+630 do km 6+800) w ramach zadania „PBW przyłączenie do sieci elektroenergetycznej restauracji w m. Potok Mały dz. 667, 668/1, 668/3-4, 669/1-2, 670 – RE Kielce" Brak sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.17.2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Dolna i Podgórze (w zakresie objętym aglomeracją Bodzentyn) - kanalizacja sanitarna w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 751 w km 20+273 do 20+388 w miejscowości Dąbrowa Dolna.