OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

III nabór w ramach Konkursu Senior+ edycja 2018 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

III nabór w ramach Konkursu Senior+ edycja 2018

Ruszył III nabór ofert w programie „Senior+”

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku, Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o III naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków przeznaczona na ten cel wynosi 16,41 mln złotych.


Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. O środki na ten cel mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Standard przewidziany dla placówek Senior+ określa Uchwała Rady Ministrów nr 157 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego Senior-Wigor na lata 2015-2020 (do pobrania).

 

Ofertę w wersji papierowej  wraz z kompletem załączników (opublikowanych poniżej) należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim do 14 czerwca br. (decyduje data wpływu do urzędu).


Po dokonaniu oceny ofert wojewodowie przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania nie później niż do 28 czerwca br.

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 12 lipca 2018 br.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert,  stosownych wyjaśnień dotyczących Programu udzielają pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

Michał Siwierski - tel. 41 342-19-51, Grzegorz Trapcia, Anna Korcipa -tel. 41 342-14-57, Kamila Sokołowska 41 342-16-05

 

1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

2. Ramowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - moduł I

3. Ramowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - moduł II

4. Wzór programu inwestycyjnego z legendą - moduł I

5. Wzór umowy o partnerstwo

6. Tabela w układzie paragrafowym - moduł I