OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Oblodzenie, Silny wiatr, Przymrozki Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
11 IR.II.7843.5.3.2023. Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi powiatowej Nr 0805T Koprzywnica - Łążek w miejscowości Koprzywnica w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica - Łążek w miejscowości Koprzywnica (ul.ll-go Listopada) od km 0+000 do 0+710". Brak sprzeciwu
12 IR.II.7843.5.1.2023. Budowa odcinka napowietrznej linii oświetlenia drogowego (przewód izolowany AsXSn2x25, jedno przęsło 32,6m), jako części oświetlenia drogi gminnej nr 319009T. Budowa stanowiska słupowego 1-szt. (słup strunobetonowy wirowany typu E-10,5/4,3) na działce (nr ewid. 1216/5) stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej DW764. Brak sprzeciwu
13 IR.II.7843.5.95.2022. Kanał sanitarny wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS) w msc. Wiśniówka, gm. Masłów - część 1 - w pasie drogi krajowej nr 73 Brak sprzeciwu
14 IR.II.7843.5.94.2022. Budowa przepompowni ścieków w pasie DK9 w ramach BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI W PASIE DROGI DK9 W M. OPATÓW OD KM 84+260 DO KM 84+710 SL. PRZEJŚCIE POD DROGA W KM 84+550 - inwestycja na działce o nr ewid.I988/5 obręb 0001 Opatów Brak sprzeciwu
15 IR.II.7843.5.93.2022. Budowa sieci wodociągowej w poboczu ul. Czarnieckiego z włączeniem w miejscowości Marchocice do istniejącego wodociągu średnicy 110 zlokalizowanej na dz. nr 195, obręb Wałkonowy Dolne do zabudowanego hydrantu nadziemnego na dz. nr 1076/19, obręb Secemin i dalej na dz. nr 1077/12 Brak sprzeciwu
16 IR.II.7843.5.92.2022. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania: "Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23 kV) w celu oświetlenia dojazdu do posesji w miejscowości Czarnca gm. Włoszczowa" - pas drogi wojewódzkiej nr 786 (kilometraż drogi od p. 60+800 do p. 61+100) (zakres etap I. 11.01.2023
17 IR.II.7843.5.91.2022. Budowa sieci oświetleniowej mającej na celu doświetlenie drogi krajowej wg projektu pt.: „Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w pasie drogowym DK nr 9 w km 59+711 do 60+004 w m. Kunów ul. Starachowicka, gm. Kunów". Brak sprzeciwu
18 IR.II.7843.5.90.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Badrzychowice gm. Nowy Korczyn, Zakres opracowania obejmuje przejście poprzeczne projektowanym gazociągiem DN90mm w rurze ochronnej DN125mm pod drogą wojewódzką Nr 973 (działka nr ewidencyjny 244/1 obręb Badrzycliowice) w km 18+281 o długości 20,2m. Brak sprzeciwu
19 IR.II.7843.5.89.2022. Budowa stanowisk słupowych 4-szt. (słup betonowy wirowany E-10,5) w pasie drogi DK74. Budowa linii oświetlenia drogowego - odcinek linii napowietrznej izolowanej (AsXSn2x25- 184m), wzdłuż drogi krajowej nr 74 oraz montaż opraw oświetlenia drogowego (4-szt.), na słupach projektowanych Brak sprzeciwu
20 IR.II.7843.5.88.2022. Budowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 764 w km 13+929 ; 14+152 w msc. Daleszyce Brak sprzeciwu