Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
41 IR.II.7843.5.6.2023. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa PEdn110 w msc. Końskie Brak sprzeciwu
42 IR.II. 7843.5.5.2023. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI KRAJOWEJ NR 77 W MIEJSCOWOŚCI OBRAZÓW Brak sprzeciwu
43 IR.II.7843.5.4.2023. Budowa elektroenergetycznej sieci nN oświetlenia ulicznego polegająca na posadowieniu dwóch stanowisk słupowych z oprawami oświetleniowymi typu L E D . Oświetlenie będzie zasilone przewodem napowietrznym typu AsXSn o długości lOOm Brak sprzeciwu
44 IR.II.7843.5.2.2023. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bliżyn, Gostków i Gilów w gm. Bliżyn Brak sprzeciwu
45 IR.II.7843.5.3.2023. Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi powiatowej Nr 0805T Koprzywnica - Łążek w miejscowości Koprzywnica w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica - Łążek w miejscowości Koprzywnica (ul.ll-go Listopada) od km 0+000 do 0+710". Brak sprzeciwu
46 IR.II.7843.5.1.2023. Budowa odcinka napowietrznej linii oświetlenia drogowego (przewód izolowany AsXSn2x25, jedno przęsło 32,6m), jako części oświetlenia drogi gminnej nr 319009T. Budowa stanowiska słupowego 1-szt. (słup strunobetonowy wirowany typu E-10,5/4,3) na działce (nr ewid. 1216/5) stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej DW764. Brak sprzeciwu
47 IR.II.7843.5.95.2022. Kanał sanitarny wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS) w msc. Wiśniówka, gm. Masłów - część 1 - w pasie drogi krajowej nr 73 Brak sprzeciwu
48 IR.II.7843.5.94.2022. Budowa przepompowni ścieków w pasie DK9 w ramach BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI W PASIE DROGI DK9 W M. OPATÓW OD KM 84+260 DO KM 84+710 SL. PRZEJŚCIE POD DROGA W KM 84+550 - inwestycja na działce o nr ewid.I988/5 obręb 0001 Opatów Brak sprzeciwu
49 IR.II.7843.5.93.2022. Budowa sieci wodociągowej w poboczu ul. Czarnieckiego z włączeniem w miejscowości Marchocice do istniejącego wodociągu średnicy 110 zlokalizowanej na dz. nr 195, obręb Wałkonowy Dolne do zabudowanego hydrantu nadziemnego na dz. nr 1076/19, obręb Secemin i dalej na dz. nr 1077/12 Brak sprzeciwu
50 IR.II.7843.5.92.2022. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania: "Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23 kV) w celu oświetlenia dojazdu do posesji w miejscowości Czarnca gm. Włoszczowa" - pas drogi wojewódzkiej nr 786 (kilometraż drogi od p. 60+800 do p. 61+100) (zakres etap I. 11.01.2023