Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
51 IR.II.7843.5.91.2022. Budowa sieci oświetleniowej mającej na celu doświetlenie drogi krajowej wg projektu pt.: „Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w pasie drogowym DK nr 9 w km 59+711 do 60+004 w m. Kunów ul. Starachowicka, gm. Kunów". Brak sprzeciwu
52 IR.II.7843.5.90.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Badrzychowice gm. Nowy Korczyn, Zakres opracowania obejmuje przejście poprzeczne projektowanym gazociągiem DN90mm w rurze ochronnej DN125mm pod drogą wojewódzką Nr 973 (działka nr ewidencyjny 244/1 obręb Badrzycliowice) w km 18+281 o długości 20,2m. Brak sprzeciwu
53 IR.II.7843.5.89.2022. Budowa stanowisk słupowych 4-szt. (słup betonowy wirowany E-10,5) w pasie drogi DK74. Budowa linii oświetlenia drogowego - odcinek linii napowietrznej izolowanej (AsXSn2x25- 184m), wzdłuż drogi krajowej nr 74 oraz montaż opraw oświetlenia drogowego (4-szt.), na słupach projektowanych Brak sprzeciwu
54 IR.II.7843.5.88.2022. Budowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 764 w km 13+929 ; 14+152 w msc. Daleszyce Brak sprzeciwu
55 IR.II.7843.5.87.2022. Sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 756 od km 23+486,1 do km 24+165,2 w ramach zadania pn. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paprocice, Gmina Nowa Słupia Brak sprzeciwu
56 IR.II.7843.5.86.2022. Sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 751 ( km 26 +050,1) w ramach zadania pn. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirocice, Gmina Nowa Słupia Brak sprzeciwu
57 IR.II.7843.5.85.2022. Przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 9 relacji Radom-Rzeszów w km 106 + 291( przejście poprzeczne )na działce o nr ewid.1519 w miejscowości Klimontów. Brak sprzeciwu
58 IR.II.7843.5.84.2022. Budowa odcinka (odcinek W1-A oraz odcinek B-C0 gazociągu średniego cisnienia dn 63 mm PE w pasie drogi wojewódzkiej nr 973 (odcinek W1-A w km 5+65 oraz B-C w km od 5+229 do 5+239) Brak sprzeciwu
59 IR.II.7843.5.83.2022. Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w obrąbie pasa Drogi Wojewódzkiej DW757 w msc. Kobylany w km 9+345, gmina Opatów, powiat opatowski (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Brak sprzeciwu
60 IR.II.7843.5.19.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 765, działka nr 2478/1 Szydłów, odcinek w ciągu drogi W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu