Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
31 IR.II.7843.5.17.2023. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej zasilanej z sieci elektroenergetycznej „Drożejowice Bloki” w m. Drożejowice, gm. Skalbmierz” Brak sprzeciwu
32 IR.II.7843.5.14.2023. Przebudowa sieci gazowej n/c w zakresie działek: 1803/560, 1803/561, 1803/562, 1803/554, 1738/8, 1803/564 obręb 0001 Ożarów Brak sprzeciwu
33 IR.II.7843.5.15.2023. Budowa linii oświetlenia drogowego - odcinek linii napowietrznej izolowanej (AsXSn2><25 - dł. 228,5m), zabudowa stanowisk słupowych 6-szt. (słupy strunobetonowe wirowane), wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 753. Montaż opraw oświetlenia drogowego (7-szt.) na słupach istniejących i projektowanych. Zasiłanie linii oświetleniowej, zgodnie z Warunkami Przyłączenia ze Stacji „Wola Jachowa nr 1175” i „Bieliny Pompownia Ścieków nr 1465”. Brak sprzeciwu
34 IR.II.7843.5.13.2023. Budowa siei kanalizacji deszczowej (Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 762 w rejonie skrzyżowania z ulicą Szewską przez zabudowanie sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego w gminie Nowiny) Brak sprzeciwu
35 IR.II.7843.5.12.2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radomskiej w Kielcach. Brak sprzeciwu
36 IR.II.7843.5.11.2023. BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA (PI-P2) W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 764 W KM 64+450 W MSC. RYTWIANY Brak sprzeciwu
37 IR.II.7843.5.10.2023. Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne i podłużne projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie pasa Drogi Wojewódzkiej DW758 w msc. Klimontów w km 16+277 i od km 16+235 do 16+260, gmina Klimontów, powiat sandomieski (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa. Brak sprzeciwu
38 IR.II.7843.5.9.2023. Przejście siecią kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN 63 P E w preizolacji o dl. ok 97 m, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 ( d z ł . nr ewid.348/12,348/13, 348/54. Doziemne przejście pod drogą ( dzh nr ewid.348/12,348/13,348/54 obręb 0001 Chęciny) w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 762 zostanie wykonane metodą bezwykopową, z zabezpieczeniem rurami ochronnymi stalowymi lub P E o średnicy 324/10 na całej szerokości działek (od węzła W18d- W18c, )oraz zaznaczony odcinek pod zjazdem na posesję nr 4 i 3. Brak sprzeciwu
39 IR.II.7843.5.8.2023. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem na działce nr 537. Brak sprzeciwu
40 IR.II.7843.5.7.2023. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia G15 w km 234+954 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz". Brak sprzeciwu