Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
31 IR.II.7843.5.6.2024. BUDOWA W PASIE DROGOWYM DROGi WOJEWÓDZK!E.l NR 754 W MAKSYMILIANOWIE (PRZEJŚCIE POPRZECZNE POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 754 W KM 10 + 800) ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN 160 mm PE O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI L = 46,50 mb NA DZ. NR EWID. I / E 2 / 1 , 3 /E 51 I 82/4 - OBRĘB 001 I MAGONIE, GMINA BODZECHÓW, POWIAT OSTROWIECKI REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI PN. „BUDOWA FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STARA DĘBOWA WOLA ORAZ DWUKIERUNKOWEGO WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCIACH ZLOKALIZOWANYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY BODZECHÓW - ETAP r W RAMACH ZADANIA PN. ,.BUDOWA FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARA DĘBOWA WOŁA ORAZ DWUKIERUNKOWEGO WODOCIĄGU WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ WODY I ZBIORNIKIEM , POLEPSZAJĄCYCH PARAMETRY ZASILANIA W WODĘ W MIEJSCOWOŚCIACH ZLOKALIZOWANYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY BODZECHÓW" Brak sprzeciwu
32 IR.II.7843.5.5.2024. Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 315 na odcinku pomiędzy punktami: WG1 - S/W-1 stanowiącym teren zamknięty linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w km 189+613 o długości L11l,60 m w msc. Ostrowiec Świętokrzyski. Brak sprzeciwu
33 IR.II.7843.5.4.2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Biesak w Kielcach w ciągu lk nr 8 Brak sprzeciwu
34 IR.II.7843.5.3.2024. Budowa pompowni wód opadowych i roztopowych dlu odwodnienia ukludu torowego od km 189+090 do km 189+770 oraz stacji Ostrowiec Świętokrzyski w km 189+I22w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz". Brak sprzeciwu
35 IR.II.7843.5.2.2024. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym DK 74 w msc. Cedzyna
36 IR.II.7843.5.1.2024. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 15kV na terenie zamkniętym w ramach inwestycji PBW przebudowy linii SN GPZ Karczówka - Jaworznia na linię kablową w miejscowości Szczukowice, Jaworznia, Piekoszów, gm. Piekoszów - RE Kielce. Brak sprzeciwu
37 IR.II.7843.5.67.2023. Budowa sieci kablowej SN - 15 kV z kanalizacją kablową, o długości trasowej do 3824 m w pasie DK 42 km 2 02 + 550 -- km 207 + 750 , w związku z realizacją inwestycji pod nazwą : " PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Końskie Zachód - Ruda Maleniecka od słupa nr 54 zlokalizowanego w miejscowości Kazanów Nowy do Słupa nr 120 w mie|scowośc! Dęba , gm . Końskie, Ruda Maleniecka - etap II - RE Skarżysko ' Brak sprzeciwu
38 IR.II.7843.5.66.2023. Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi gminnej ul. Przy Wąwozie. Całość budowy obejmuje: - zabudowę nowych stanowisk słupowych (skip parkowy na fundamencie 8-szl.). montaż linii kablowej wraz z uziomem od istniejącego słupa linii nn (słup nr 11 przy drodze DW745) do słupów projektowanych montaż opraw oświetlenia drogowego na slupach projektowanych (8 szt.). - montaż odgromnika i uziemienia na słupie istniejącym (1 -kpi.). Zasilanie projektowanej linii, zo Stacji „Leszczyny nr 121". Brak sprzeciwu
39 IR.II.7843.5.64.2023. Budowa sieci oświetleniowej mającej na celu doświetlenie drogi wojewódzkiej wg. projektu pt. "Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1 kV wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Pawłów, Rzepin Kolonia, gm. Pawłów" Brak sprzeciwu
40 IR.II.7843.5.65.2023. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Słupia ul. Opatowska na odcinku od dz. 1371 obręb 0001 do dz. 642/4 obręb 0017 wraz z przepięciem istniejących i projektowanych przyłączy wody w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowa Słupia. Brak sprzeciwu