Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
21 IR.II.7843.5.17.2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Dolna i Podgórze (w zakresie objętym aglomeracją Bodzentyn) - kanalizacja sanitarna w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 751 w km 20+273 do 20+388 w miejscowości Dąbrowa Dolna. Brak sprzeciwu
22 IR.II.7843.5.15.2024. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. 469/1, 165/2, 166/1, 167/1, 539/2 W RAMACH BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR EWID. 469/2, 469/1, 473, 165/2, 166/1, 167/1, 539/2 W REJONIE E77 PRZY ULICY PARTYZANTÓW 20C W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN, GMINA JĘDRZEJÓW
23 IR.II.7843.5.14.2024. Sieć gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa (liczba obiektów: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn40 NA ODCINKU A-B, W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 757 O DŁUGOŚCI 20,6M, W KM 8+046. Brak sprzeciwu
24 IR.II.7843.5.12.2024. Budowa ziemno-kablowej sieci średniego napięcia 15kV, kanalizacji światłowodowej, złącza kablowego średniego napięcia, studzienek kablowych, słupa linii SN w DW 756 od km65+347 do km65+385; km66+265; od km67-l-307 do km 67-1-415; od km67-t-803 do km 68-1-069; od km68-l-074 do km68-l-546; km68-l-786; od km63-l-594 do km63-l-680. Rozbiórka napowietrznej sieci średniego napięcia w DW 756 km65-i-097; km66-i-875; km67-l-418; km68-t-786 zgodnie z projektem budowlanym „Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej na kablową średniego napięcia SN 15kV relacji Stopnica - Szydłów Etap II (od słupa nr 48 do słupa nr 89 ) na terenie gmin Stopnica i Tuczępy - RE Busko Brak sprzeciwu
25 IR.II.7843.5.13.2024. Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 777 w msc. Dwikozy 17.06.2024r.
26 IR.II.7843.5.11.2024 - Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, na działce nr ewid. 1/1, obręb 0019, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski. Wniesiono sprzeciw
27 IR.II.7843.5.10.2024. Budowa linii kablowej średnigo napięcia 15 kV w miejscowości Dąbrowa na działkach nr 412/4, 1847/4, 1847/6, demontaż odcinka linii napowietrznej średniego napięcia na działkach nr 412/4, 1847/6 obręb 0004, w pasie drogi krajowej nr 73, km 2+450m. Brak sprzeciwu
28 IR.II.7843.5.9.2024 - Budowa napowietrznej stacji trafo 15/0,4 kV wraz z nawiązaniem do ist. sieci sN 15 kV polegającej na budowie odcinka siec kablowej sN 15 kV wraz ze stanowiskiem bramki odłącznikowej oraz budową linii kablowej nN 0,4 kV, na działkach nr ewid. 317/2, 318/2, obręb 0011, jedn. ewid. 261302_2 Krasocin. Brak sprzeciwu
29 IR.II.7843.5.8.2024. Przebudowa z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej 764 w msc. Rytwiany Brak sprzeciwu
30 IR.II 7843.5.7.2024. Budowa przejścia poprzecznego projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia pod drogą wojewódzką nr 757 w msc. Opatów