Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
21 IR.II.7843.5.33.2022. Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście podłużne przez drogę wojewódzką DW757 w km od 13+020 do 13+028,5 w miejscowości Iwaniska, gm. Iwaniska powiat opatowski (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Projektowany odcinek sieci gazowej ś/c z rur polietylenowych - gaz ziemny, symbol E. Brak sprzeciwu
22 IR.II.7843.5.32.2022. PRZEJŚCIE POPRZECZNE SIECIĄ GAZOWĄ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 757 w km 30+367 WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZU ZLOKALIZOWANYM PROSTOPADLE DO GRANICY PASA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 757 w km 30+370 W MIEJSCOWOŚCI PODMALENIEC, GM. STASZÓW, DZLŁKA DROGOWA NUMER EWID. 685/1 Brak sprzeciwu
23 IR.II.7843.5.31.2022. „ Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej śr./ciśn. w pasie drogi krajowej DK 77" odcinek: 25.1-26-26.3 ; 26-26.1 ; 27.1-27.2 ; 36.1-36.2-36.3 - 37; 42.1-42.2 ; 63-63' w km od 17+463 do 17+481 ; 17+488 ; 17+768 do 17+782 ; 18 + 051 ; 17+343 dz. nrew.: 1159/3 , 1159/4 . 1159/5 , 1159/6 . 1159/7 , 1159/9 , 1159/20 . 1159/21. Jed. ew.: 260901_1 Sandomierz , Obręb: 0004 Sandomierz Poscaleniowy Brak sprzeciwu
24 IR.II.7843.5.30.2022. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w drodze krajowej DK 79 w m. Wyszmontów , gm. Ożarów , powiat Opatowski , w km. 169 + 730 - dz. nr ew. 466/6 , 628 Brak sprzeciwu
25 IR.II.7843.5.29.2022. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą gminną nr 388065T w msc. Promnik polegająca na budowie chodnika" w ramach zadania -budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Promnik ul. Osiedlowa wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym Brak sprzeciwu
26 IR.II.7843.5.28.2022. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa w msc. Sandomierz
27 IR.II.7843.5.27.2022. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0200 miejscowości Sudół w pasie drogi wojewódzkiej nr 754 w kilometrażu od km 6+786 do km 6+788 Brak sprzeciwu
28 IR.II.7843.5.26. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV typu YAKXs (budowa kabla niskiego napięcia typy YAKXs 0,4kV - 4m, wymiana słupa wirowanego typu E - 1 szt.). Demontaż przewodu napowietrznego niskiego napięcia 0,4kV typu AsXSn - 4m. Inwestycja w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 753 w msc. Bieliny Brak sprzeciwu
29 IR.II.7843.5.25.2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ( km 26 + 050,1) w miejscowości Mirocice, gm. Nowa Słupia 15.04.2022r.
30 IR.II.7843.5.24.2022. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w pasie drogi wojewódzkiej nr 767 w msc. Wełecz 19.04.2022r.