OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
81 IR.II.7843.5.100.2021. Budowa linii nisidego napięcia nn 0,4 kV oświetlenia drogowego przebiegającego wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 786, w granicach pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej nr 786 na ode. od km 105+460 do km 105+489 w msc. Promnik, gm. Strawczyn. Brak sprzeciwu
82 IR.II.7843.5.98.2021. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KVOŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ 751 W MSC. NOWA SŁUPIA GM. NOWA SŁUPIA LINIĄ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ SŁUPACH WIROWANYCH E-12 SZT.IO Z 10 OPRAWAMI TYPU LED NA WYSIĘGNIKACH, LINIA O DŁUGOŚCI 333/353 MB Brak sprzeciwu
83 IR.II.7843.5.97.2021. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ 756 W MSC. SOSNÓWKA GM. NOWA SŁUPIA LINIĄ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ SŁUPACH WIROWANYCH E-12 SZT.12 Z 12 OPRAWAMI TYPU LED NA WYSIĘGNIKACH, LINIA O DŁUGOŚCI 352/370 MB. PRZYŁĄCZE KABLOWE 75/99MB Brak sprzeciwu
84 IR.II.7843.5.96.2021 Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Ściegiennego. Zakres dotyczący zgłoszenia: Odcinek gazociągu ś/c (250 kPa) dn110PE długości 36,5 m w pasie drogi krajowej nr 73 w lan od 15+440 do 15+476,5 Brak sprzeciwu
85 IR.II.7843.5.95.2021. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej nr 766 (km 30+600), na działce o nr 132 w Pińczowie
86 IR.II.7843.5.94.2021 Budowa elektroenergetycznych kablowych linii SN-15 kV relacji: GPZ Północ p.15-st. świętokrzyskie XIV nr 566 w Kielcach, GPZ Półnonoc p.13 - st. świętokrzyskie XIII nr 565 w Kielcach wraz z teletechniczną kanalizacją kablową w pasie DK 73 Zmiana dekretacji - wniosek o pozwolenie na budowę
87 IR.II.7843.5.93.2021 Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Suchedniowskiej w Bodzentynie w pasie drogi wojewódzkiej 751 brak sprzeciwu
88 IR.II. 7843.5.92.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączami PEdn25. Odcinek gazociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 749 Brak sprzeciwu
89 IR.II.7843.5.91.2021 Budowa odcinka kablowego sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Siesławice - Gmina Busko-Zdrój Brak sprzeciwu
90 IR.II.7843.5.90.2021Budowa ziemnej kablowej sieci elektroen. nN 0,4kV, budowa przyłączy kablowych energetycznych, budowa złączy energetycznych, rozbiórka napowietrznej sieci nN 0,4kV, rozbiórka przyłączy napowietrznych - DW 768 od km 53+816 do 54+503 oraz DW 776 od km 52+460 do 52+823, m. Kazimierza Wielka W dniu 12.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.