OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
61 IR.II.7843.5.5.2022. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEj'§/CPE dn40 W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 42 W KM. OK. 265 + 195 SP O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI Ł= 2,0M W MSC. STARACHOWICE, UL. KIELECKA Brak sprzeciwu
62 IR.II.7843.5.3.2022. „ Budowa odcinka sieci gazowej śr/ ciśnienia w msc. Rudniki wraz z przyłączami do punktu gazowego na dz. o nr ewid. 322/1, 322/2". „Przejście projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia pod drogą wojewódzką nr 764 relacjiKielce - Tuszów Narodowy w msc. Rudniki w km 67 +424, działka drogowa nr ewid. 916" W dniu 17.01.2022r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
63 IR.II.7843.5.2.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Mściowskiej. Brak sprzeciwu
64 IR.II.7843.5.1.2022. Budowa elektroenergetycznej kablowej (podziemnej) sieci niskiego napięcia 0,4kV dla potrzeb oświetlenia ul. Tarnowskiej i al ks. J . Popiełuszki w Kielcach w pasie drogowym drogi krajowej nr DK 73 na odcinkach [km 10+097 - km 10+151|, |km 10+214 - km 10+302|, j km 10+500 - km 11+0961, i km 11+341 - km 11+623i, |km 11+786- km 12+171|, | km 1 2 + 2 0 2 - km 12+4131 Brak sprzeciwu
65 IR.II.7843.5.115.2021. Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Krakowska. Zakres dotyczący zgłoszenia: Odcinek gazociągu ś/c (250 łiPa) dnllOPE długości 131,5 m w pasie drogowym drogi wojewódzldej nr 762 w łon od 7+036 do 7+167,5. Brak sprzeciwu
66 IR.II.7843.5.114.2021. Budowa obiektu liniowego - gazociągu śr/c. IIOPE L=238/2 m i przyłącza gazowego 25PE do budynku mieszkalnego w m. Włoszczowa, ul. Sienldewicza Nr 140, dz. Nr ewid. 1607/2. Odcinek gazociągu długości 238,2 m w pasie drogi wojewódzkiej Nr 785 od km 31+520 do łon 31+749 z przejściem poprzecznym w km 31+701 oraz w terenie zamkniętym PKP - linia kolejowa Nr 4 w km 153+030. W dniu 31.12.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
67 IR.II.7843.5.113.2021. Budowa wodociągu o średnicy dn 110 z rur PES 100 SDR 11 o długości 6,45m w pasie drogi wojewódzkiej nr 761 w msc. Piekoszów Brak sprzeciwu
68 IR.II.7843.5.112.2021. "Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć z przyłaczami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych" przejście poprzeczne projektowanej sieci gazowej ś/ć przez drogę krajową DK 79 w km 211+900 w Łoniowie Brak sprzeciwu
69 IR.II.7843.5.111.2021. Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez drogę krajową DK79 w km 178+391 w miejscowości Sobótka, gm. Ożarów, powiat opatowski (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Projektowany odcinek sieci gazowej ś/c z rur polietylenowych - gaz ziemny, symbol E. Brak sprzeciwu
70 IR.II.7843.5.110.2021. Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez drogę wojewódzką DW758 w km 34+007 w miejscowości Ciszyca, gm. Koprzywnica (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Projektowany odcinek sieci gazowej ś/c z rur politylenowych - gaz ziemny, symbol E, dz. 821/1 obręb Ciszyca Wycofano wniosek