Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Zezwolenia na pracę - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zezwolenia na pracę

Przedmiot sprawy

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ/PRZEDŁUŻEŃ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kogo dotyczy?

Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (pracodawcy).

Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Zezwolenie na pracę typ A

2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy; Zezwolenie na pracę typ B

3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym; Zezwolenie na pracę typ C

4) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa); Zezwolenie na pracę typ D

5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4. Zezwolenie na pracę typ E

Co przygotować?

Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku wraz z oświadczeniem podmiotu powierzającego wykonywane pracy cudzoziemcowi dot. okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zwanej dalej ustawą).

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:

1) dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

2) dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

3) umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;

4) kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

5) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

6) informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy[1], wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana;

7) kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

8) dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

9) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;

10) umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

11) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

12) dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy;

13) dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu A – jeżeli informacja starosty była wymagana;

14) kopię dowodu wpłaty (za złożony wniosek) ze wskazaniem cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;

15) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:

1) dokumenty, o których mowa wyżej określone w pkt 1-15;

2) umowę zawartą między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a  cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, jeżeli wniosek składa podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia;

3) dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia/przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP wraz z oświadczeniem podmiotu powierzającego wykonywane pracy cudzoziemcowi dot. okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tzw. oświadczenie o niekaralności pracodawcy). OŚWIADCZENIE PODPISUJE WYŁĄCZNIE PRACODAWCA, tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik.

Formularze wniosków można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich
 i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział ds. Cudzoziemców, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 5 piętro , budynek C lub pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Jak wypełnić dokumenty?

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie. Należy wypełnić wszystkie punkty wniosku. W przypadku gdy punkt wniosku nie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoby cudzoziemca, należy wpisać „Nie dotyczy”.

Ile muszę zapłacić?

opłata za zezwolenie na pracę:

1) 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy (zezwolenie typu A, B, C, E);

2) 100 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące (zezwolenie typu A, B, C, E);

3)  200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej (zezwolenie typu D).

Przy składaniu wniosku o przedłużenie zezwolenia – podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty określonej powyżej w pkt 1-3.

Wpłaty można dokonać:

- gotówką w kasie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek C, 5 piętro, wejście od strony rzeki Silnicy),

w godzinach:

poniedziałek 10:00 – 17:00, wtorek – piątek 8:00 – 15:00 lub

- na rachunek:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

NBP Odział Okręgowy Kielce

67101012380853422231000000

z tytułu “opłata za zezwolenie na pracę cudzoziemca – imię i nazwisko cudzoziemca”

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca należy złożyć, jeżeli pracodawca zamierza zatrudnić cudzoziemca, który nie jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę.

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. cudzoziemców

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, bud. C, 5 piętro (wejście od strony rzeki Silnicy)

poniedziałek - piątek – 08.00-15.00

Wniosek o wydanie zezwolenia/przedłużenie zezwolenia  na pracę cudzoziemca można wysłać pocztą lub złożyć w sekretariacie WSOiC bud. C, 5 piętro (wejście od strony rzeki Silnicy) lub złożyć na biurze podawczym ŚUW (Biuro Obsługi Klienta, parter, budynek A)  lub złożyć za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl

Czy sprawę załatwię drogą elektroniczną?

Tak. Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenie zezwolenia  na pracę jest możliwe za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl w zakładce zatrudnianie cudzoziemców.

Co zrobi urząd?

Wyda decyzję o udzieleniu/przedłużeniu zezwolenia na pracę cudzoziemca lub o odmowie udzielenia/przedłużenia zezwolenia.

Jaki jest czas realizacji?

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.  O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ zawiadomi stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jak się odwołać?

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.

W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem kserokopii dokumentu podróży cudzoziemca, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do składanego w postaci papierowej wniosku o wydanie zezwolenia na pracę/ przedłużenia zezwolenia na pracę może dołączyć kopię dokumentów. Organ rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zostały załączone do wniosku.

Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę:

- w przypadku zezwolenia typu A i B - właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

- w przypadku zezwolenia typu C - właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany;

- w przypadku zezwolenia typu D - właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- w przypadku zezwolenia typu E - właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku

W przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki.

Uwaga: osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania, a nie z uwagi na główne miejsce wykonywania działalności określone w CEIDG.

Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

1) cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b ustawy;

2) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

3) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

4) zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy;

5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;

6) cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;

7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.20017 r. Nr 1/2017 w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców


[1] Informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy

Pliki do pobrania