Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Edycja 2020 - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Edycja 2020

Edycja 2020


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.12.2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta w dniu 11.12. 2020 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego o realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza placówką ośrodka przez Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+”, o których mowa w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 oraz inne placówki dla osób starszych, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w terminie od dnia 14 grudnia 2020 r. do odwołania.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

01.12.2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta w dniu 30.11.2020 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego o czasowym zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów, warsztatach terapii zajęciowej w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 13 grudnia 2020 r.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.11.2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta w dniu 10.11.2020 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego o czasowym zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów, warsztatach terapii zajęciowej w terminie od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30.10.2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta w dniu 30.10.2020 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego o czasowym zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów, warsztatach terapii zajęciowej w terminie od dnia 31 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10.06.2020

Senior+ edycja 2020 - nadbór dodatkowy - wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu Senior+ Edycja 2020 – nabór dodatkowy. Dofinansowanie otrzymało 16 złożonych przez jednostki ofert, w tym:

 

- 10 ofert w związku z potrzebą utworzenia lub wyposażenia nowych placówek Senior+ (3 domy, 7 klubów);

- 6 ofert na dofinasowanie bieżącego funkcjonowania placówek Senior+, utworzonych w poprzednich latach programowania (2 domy, 4 kluby).

Wszystkim w/w projektom Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinasowanie w wysokości zgodnej z wnioskowaną. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 961 870,49 zł, z czego 452 626,52 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie istniejących placówek Senior+, natomiast środki w wysokości 1 509 243,97 zł zostaną przeznaczone na utworzenie w województwie nowych placówek Senior+.

Wyniki otwartego konkursu ofert edycja 2020 (nabór II)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10.06.2020

Konkurs Senior+ edycja 2020 (II nabór) - wykaz ofert odrzuconych ze względu na błędy formalne (etap wojewódzki)

Publikujemy wykaz ofert odrzuconych na etapie wojewódzkim ze względów formalnych  (plik do pobrania)

Jednocześnie informujemy, że w bieżącej edycji Konkursu Senior+ do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił:

 • 10 ofert złożonych w ramach Modułu I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+ (3 oferty) oraz Klubu Senior+ (7 ofert)
 • 6 ofert złożonych w ramach Modułu II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ (2 Domy i 4 Kluby)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

08.06.2020

Informujemy, że w związku z pytaniami dotyczącymi sposobu rozliczania dotacji w okresie zawieszenia działalności lub czasowego zamknięcia Dziennych Domów i Klubów Senior+, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydał „komunikat w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID – 19”.

Komunikat dostępny jest także na stronie internetowej MRPiPS, poświęconej programowi: http://senior.gov.pl/program_senior_plus

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22.05.2020 r.

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego w tym „Senior+”

Informujemy, że do gmin oraz powiatów województwa świętokrzyskiego przekazane zostały rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości uruchomienia placówek wsparcia dziennego.

Informacje dot. działalności placówek pobytu dziennego, możliwej po 24 maja br. dostępne są także na stronach MRPiPS:

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/490

https://www.gov.pl/web/rodzina/10-pytan-o-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.05.2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta kolejna Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu czasowego zawieszenia działalności dziennych domów i klubów seniora (w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+) od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r.

Informację o zawieszeniu działalności podaną przez MRPiPS zamieszczono na stronie www.senior.gov.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2020 r.      

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta kolejna decyzja o przedłużeniu zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego (w tym: działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+) od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.

Informację podaną przez MRPiPS zamieszczono na stronie www.senior.gov.pl

Równocześnie w dniu 24.04.2020 r. opublikowano Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego o zawieszeniu działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej do 10 maja 2020 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. został ogłoszony kolejny nabór w  otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 roku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:    http://www.senior.gov.pl/    oraz    https://www.gov.pl/web/rodzina

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2019 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 552 948 zł.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 21 maja 2020 roku.

Zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu o konkursie, złożoną w generatorze ofert ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 roku.

Informujemy ponadto, że:

 • w przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu I, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
 • w przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu II, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (data poniesienia wydatku).
Dokumenty neleży składać w terminach:
 
1) termin składania ofert w generatorze ofert (G.O) dostępnym na stronie od dnia 27 kwietnia 2020 r.
    upływa 21 maja o godz. 16.00,
 
Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”)

Aby dokończyć proces składania oferty:

 • oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby,
 • Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numernależy wydrukować z generatora ofert,podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji papierowej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „Senior+”.

2) termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 21 maja o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),

Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Do złożenia oferty w wersji elektronicznej wymagane jest załączenie skanów dokumentów.


3) termin dla ofert wysyłanych przez ePUAP i dla dostarczanych osobiście do ŚUW upływa 21 maja o godz. 15.30.

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

w Module I

 • wypełnioną i zatwierdzoną w generatorze ofertę https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/
 • ofertę wydrukowaną z generatora (tylko wyłącznie po zatwierdzeniu i nadaniu przez generator unikalnego numeru) a następnie przesłaną do Świętkrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w wersji papierowej (lub elektronicznej - wymagany podpisany skan oferty wraz ze skanem wyminienionych poniżej załaczników)

oraz załaczniki:

 

w Module II

 • wypełnioną i zatwierdzoną w generatorze ofertę https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/
 • ofertę wydrukowaną z generatora (tylko wyłącznie po zatwierdzeniu i nadaniu przez generator unikalnego numeru) a następnie przesłaną do Świętkrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w wersji papierowej (lub elektronicznej - wymagany podpisany skan oferty wraz ze skanem wyminienionych poniżej załaczników)

oraz załaczniki:

 • Uchwała odpowiednio rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” lub uchwała rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu „Klubu Senior+”
 • Oświadczenie o kwalifikowalnosci VAT
 • Ramowy wzór umowy o Partnerstwo w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Pełnomocnictwo do złożenia oferty w imieniu oferenta, w przypadku podpisywania oferty przez inne osoby - wskazane przez organy właściwe do jej złożenia.
 
Uwaga:  Wojewoda Świętokrzyski publikuje dodatkowe obligatoryjne załączniki dla ofert skladanych w ramach modułu I (zamieszczone na dole strony).
 
- tabela w układzie paragrafowym - edycja 2020
 
- program inwestycyjny z legendą
 
- program inwestycyjny zawierający wskazówki dotyczące jego merytorycznej konstrukcji oraz załącznik
  do Programu Inwestycji (druk  b-3: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
  na cele budowlane)
 

Dla Państwa potrzeb związanych ze złożeniem oferty publikujemy w postaci załączników (na dole strony) wskazówki do ofert wypełnione w generatorze dostępnym na stronie https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/

Prosimy pamiętać, że są to jedynie przykładowe wskazania, które pomogą Państwu w przygotowaniu oferty i nie wyczerpują realnych możliwości odnoszących się do sytuacji i potrzeb w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia w Państwa jednostce.W oświadczeniach oferty została wskazana zgodność z KRS zamiast właściwą ewidencją.

Informacja dot. załączonych wskazówek do ofert: w oświadczeniach oferty (moduł I Cz.VI pkt.5, moduł II Cz.VII pkt.5) jako wybór pola wskazano zgodność z KRS.

Prawidłowy wybór to: 5) dane określone w części II niniejszej oferty są zgodne z właściwą ewidencją.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.04.2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, poleceniem wojewody z dnia z dnia 10 kwietnia 2020 r. została podjęta decyzja o kolejnym przedłużeniu zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego (w tym: działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+) do 24.04.2020 r.

Informację MRPiPS zamieszczono również na stronie www.senior.gov.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta decyzja o przedłużeniu  zawieszenia działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+, do 10.04.2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senior+ edycja 2020 - wyniki konkursu

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu Senior+ Edycja 2020. W województwie świętokrzyskim dofinansowanie otrzymały 33 jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- 27 na dofinasowanie bieżącego funkcjonowania placówek Senior+, utworzonych w poprzednich latach programowania,

- 6 w związku z potrzebą utworzenia lub wyposażenia nowych placówek Senior+.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 2 256 896,91 zł, z czego 1 382 901,91 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie istniejących placówek Senior+, natomiast środki w wysokości 873 995,00 zł zostaną przeznaczone na tworzenie w województwie nowych placówek Senior+.

Senior+” 2020 – w kraju powstanie blisko 200 nowych placówek

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory porozumień,  sprawozdań i oświadczeń w 2020 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Senior+ edycja 2020 - wykaz ofert odrzuconych ze względu na błędy formalne (etap wojewódzki)

Publikujemy wykaz ofert odrzuconych na etapie wojewódzkim ze względów formalnych. (plik do pobrania)

Jednocześnie informujemy, że w bieżącej edycji Konkursu Senior+ do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił:

 •       6 ofert złożonych w ramach Modułu I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+
 •     27 ofert złożonych w ramach Modułu II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ (Domów i Klubów)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa edycja programu „Senior +”

Informacja o naborze ofert na 2020 rok

 

Od 25 listopada 2019 r. można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub utrzymanie Dziennych Domów i Klubów "Senior+". W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

Na okoliczność uruchomienia kolejnej edycji Programu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowała do przedstawicieli jednostek samorządu teytorialnego pismo zachęcajace samorządy do udziału w programie (załącznik).

Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

Informacja istotna dla skladających ofertę: wskazówki pomocne w wypełnianiu ofert zamieszczono jako załączniki u dołu strony.

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku.

Moduł I:

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

 • W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych
 • Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Moduł II:

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek utworzonych w ramach Programu "Senior+" lub "Senior - WIGOR". W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

 • Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania
 • Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie

Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero utworzone w ramach nowej edycji programu.

O programie

Wieloletni program „Senior +” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W 2020 roku na realizację programu rząd przeznaczy kwotę 80 mln złotych. 

 
Dokumenty neleży składać w terminach:
 
1) termin składania ofert w generatorze ofert (G.O) dostępnym na stronie https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/
    upływa 7 stycznia o godz. 16.00,
 
Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”)

Aby dokończyć proces składania oferty:

 • oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby,
 • Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numernależy wydrukować z generatora ofert,podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji papierowej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „Senior+”.

2) termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 7 stycznia o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),

Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Do złożenia oferty w wersji elektronicznej wymagane jest załączenie skanów dokumentów.


3) termin dla ofert wysyłanych przez ePUAP i dla dostarczanych osobiście do ŚUW upływa 7 stycznia o godz. 15.30.

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

w Module I

 • wypełnioną i zatwierdzoną w generatorze ofertę https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/
 • ofertę wydrukowaną z generatora (tylko wyłącznie po zatwierdzeniu i nadaniu przez generator unikalnego numeru) a następnie przesłaną do Świętkrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w wersji papierowej (lub elektronicznej - wymagany podpisany skan oferty wraz ze skanem wyminienionych poniżej załaczników)

oraz załaczniki:

 

w Module II

 • wypełnioną i zatwierdzoną w generatorze ofertę  https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/
 • ofertę wydrukowaną z generatora (tylko wyłącznie po zatwierdzeniu i nadaniu przez generator unikalnego numeru) a następnie przesłaną do Świętkrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w wersji papierowej (lub elektronicznej - wymagany podpisany skan oferty wraz ze skanem wyminienionych poniżej załaczników)

oraz załaczniki:

 • Uchwała odpowiednio rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” lub uchwała rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu „Klubu Senior+”
 • Oświadczenie o kwalifikowalnosci VAT
 • Ramowy wzór umowy o Partnerstwo w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Pełnomocnictwo do złożenia oferty w imieniu oferenta, w przypadku podpisywania oferty przez inne osoby - wskazane przez organy właściwe do jej złożenia.
 
Uwaga:  Wojewoda Świętokrzyski publikuje dodatkowe obligatoryjne załączniki dla ofert skladanych w ramach modułu I (zamieszczone poniżej).
 
- tabela w układzie paragrafowym - edycja 2020
 
- program inwestycyjny z legendą
 
- program inwestycyjny zawierający wskazówki dotyczące jego merytorycznej konstrukcji oraz załącznik
  do Programu Inwestycji (druk  b-3: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
  na cele budowlane)
 

Dla Państwa potrzeb związanych ze złożeniem oferty publikujemy w postaci załączników wskazówki do ofert wypełnione w generatorze dostępnym na stronie https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/

Prosimy pamiętać, że są to jedynie przykładowe wskazania, które pomogą Państwu w przygotowaniu oferty i nie wyczerpują realnych możliwości odnoszących się do sytuacji i potrzeb w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia w Państwa jednostce.W oświadczeniach oferty została wskazana zgodność z KRS zamiast właściwą ewidencją.

Informacja dot. załączonych wskazówek do ofert: w oświadczeniach oferty (moduł I Cz.VI pkt.5, moduł II Cz.VII pkt.5) jako wybór pola wskazano zgodność z KRS.

Prawidłowy wybór to: 5) dane określone w części II niniejszej oferty są zgodne z właściwą ewidencją.

Pliki do pobrania